วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนาเรื่อง กลยุทธ์และเทคนิคการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

คณะทำงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย ชมรมสินไหมยานยนต์ จัดสัมมนาเรื่อง กลยุทธ์และเทคนิคการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  ระหว่างบริษัทประกันภัย ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันวินาศภัยซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในการติดตาม และการประสานงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา