วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา ดิจิทัลไอดี (Digital ID) กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดการสัมมนาเรื่อง “ดิจิทัลไอดี (Digital ID) กับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย” เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และคณะทำงานนำร่องการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทสมาชิก ที่บางส่วนเป็นผู้ร่วมลงทุนในบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด รวมถึงการที่จะเป็นผู้ใช้บริการจากบริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งภาครัฐมีดำริที่จะนำระบบดังกล่าวมาพัฒนาการให้บริการการพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่จะช่วยลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการทำธุรกรรมทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ โดยโครงการนี้จะมีบทบาทและมีความสำคัญต่อธุรกิจประกันภัยในอนาคตต่อไป