วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2561 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรมประกันภัย และเอกสารแนบท้ายของกรมธรรม์ประกันภัย สั่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 และเพื่อเป็นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 70/2561 ดังกล่าว รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทประกันภัยเป็นไปตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ได้อย่างถูกต้อง สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ และประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดาวน์โหลดเอกสารการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน การคืนเบี้ยประกันภัยการทวงถามหนี้
ดาวน์โหลดเอกสารการเสวนาแนวทางปฏิบัติเรื่องการชดใช้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ  ครั้งที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่งนายทะเบียนที่ 70_2561 ค่าขาดประโยชน์
ดาวน์โหลดเอกสารปาฐกถาพิเศษ เรื่องสินไหมฉับไว บริษัทมั่นคง ประชาชนมั่นใจ