วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ รุ่นที่ 3

วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในการรับประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันวินาศภัย

กำหนดรับสมัคร:
วันที่ 1 -20 ก.พ. 62  รับจำนวนจำกัด เพียง 2 ท่าน/บริษัท

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม:
https://seminar.tgia.org/

ระยะเวลาการอบรม:
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 62  (5 วัน)

หัวข้ออบรม:
- การใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แก่ ราคากลางรถยนต์ (TGIA BOOK) และ Data services ผ่าน WWW.GIA.NET
- การประกันภัยเบื้องต้น
- เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535)
- พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์
- เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสารแนบท้าย
- ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยรถยนต์
- การบริหารความเสี่ยงภัยสำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย
- การวิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่สำคัญของการประกันภัยรถยนต์
- เทคนิคการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ (การคำนวณเบี้ยประกันภัย)
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์

สถานที่อบรม:
ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
0 2256 6032-8 ต่อ 515 (คุณชนาทิพย์) 517 (คุณรสริน) 522 (คุณภัทรพร)