วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

HRI ให้รัก ปันสุข

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ได้จัดกิจกรรม HRI ให้รัก ปันสุข ขึ้น เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดลพบุรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสายงานบริหารงานบุคคลของบริษัทต่าง ๆ ให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ บริจาคหนังสือเรียน หนังสืออ่านสำหรับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียน ณ โรงเรียนวัดโคกกรวด (ไตรราษฎร์บำรุง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา