วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบัญชีประกันภัย ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)” เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็นวิทยากร ซึ่งสามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีได้ 6 ชั่วโมง