วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานใหม่การจัดทำบัญชีค่าบริการสถานพยาบาลกับการพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“มาตรฐานใหม่การจัดทำบัญชีค่าบริการสถานพยาบาลกับการพิจารณาสินไหมประกันภัยสุขภาพ” โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การสนับสนุนวิทยากร ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ดังนี้ กรมการค้าภายใน สำนักงาน คปภ. บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อม และทำความเข้าใจ กับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 โดยประกาศกระทรวงดังกล่าวมีการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาลหลายรายการ และมีความเกี่ยวข้องกับการจัดหมวดค่ารักษาพยาบาลของกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพในธุรกิจประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกันสุขภาพในธุรกิจประกันชีวิต เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม 1  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 200 คน