วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมชี้แจงประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561

ชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัดประชุมชี้แจงประกาศ คปภ. เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561” เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Swissotel Ratchada Bangkok เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถปรับปรุงการดำเนินการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและแล้วเสร็จก่อนที่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ดำเนินการประชุมชี้แจงโดย ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ร่วมกับคุณอิศรา ชูวิศิษฐ์ ที่ปรึกษาชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ซึ่งในงานดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 160 คน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม