วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 25

ด้วยในปัจจุบัน ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอุตสาหกรรมบริการแขนงหนึ่งที่ต้องอาศัยผู้บริหารที่ไม่เพียงแต่ประกอบด้วยความรู้และประสบการณ์เฉพาะด้าน แต่ยังต้องมีความรอบรู้และทันต่อวิทยาการในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของผู้นำในการบริหารจัดการองค์กร ถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจยุค New Economy อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) ขึ้น มีพื้นฐานเนื้อหาหลักสูตรตามแนวของหลักสูตร MBA โดยมีการปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อให้มีทักษะความเป็นผู้นำการบริหารจัดการสมัยใหม่ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล รอบรู้สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการตลาด การอบรมครั้งนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อีกทั้งได้ปรับเนื้อหาวิชาเกมการจัดการทางธุรกิจ ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัย ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ แก้ปัญหาและการพัฒนา เป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี จากที่ได้จัดต่อเนื่องมาแล้ว 24 รุ่น ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงกำหนดให้จัดการอบรมโครงการ IMDP รุ่นที่ 25 ขึ้น พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดโครงการ IMDP 25 และ QR Code สำหรับกรอกใบสมัครโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของบริษัทเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวจักขอบคุณยิ่ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ QR Code สำหรับสแกนเพื่อสมัครเข้าอบรมโครงการ IMDP รุ่นที่ 25