วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การสัมมนาเรื่อง ความรู้พื้นฐานและการจัดการสินไหมทดแทนในกรณีเกิด G.A. (General Average)

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “ความรู้พื้นฐานและการจัดการสินไหมทดแทนในกรณีเกิด G.A. (General Average)” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยได้รับเกียรติจากนายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร รองประธานคณะกรรมการฯ และนายขจร นาคสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคนิคัล อินดิเพนเด้นท์ เซอร์เวย์ จำกัด เป็นวิทยากร ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 106 คน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Marine Insurance and Logistics Committee 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

1. APL VANCOUVER 302W Smoke on board Preliminary Notice by ship owner or liner

2. APL VANCOUVER Action Plan by GA Adjuster

3. APL VANCOUVER_GA Security and Deposit Instructions by GA Adjuster

4. Average Bond (new) to be signed sealed by cargo owner

5. GA Guarantee (new) to be signed sealed by cargo insurer

6. GA Letter of Indemnity must be signed sealed by cargo owner

7. General Average Working Target by cargo insurer

8. KMTC HONG KONG Casualty Report by Dolphin Maritime

9. KMTC HONG KONG Casualty Report by WK Webster

10.Salvage Guarantee Form ISU 1_ signed sealed by cargo insurer (1)

11.Salvage Guarantee Form ISU 1_ANNEX prepared by cargo insurer เอกสารแนบ (2)

12.Salvage Guarantee Form ISU 1_Blank Form and how to fill in (3)

13.YANTIAN EXPRESS_GA Security and Deposit Instruction by GA Adjuster _Richard Hogg Lindley

14.คู่มือในการจัดการสินค้า กรณีเรือไฟไหม้ General Average

15.ผังความเข้าใจและการจัดการเอกสาร General Average สำหรับ cargo insurer