วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

อบรม IMDP 25 หัวข้อการวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 25 (IMDP 25) เข้ารับการอบรมในหัวข้อ การวิเคราะห์ตนเอง การเสริมสร้างภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562