วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 สำหรับเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนรถยนต์
โดย ชมรมสินไหมยานยนต์ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

- แผนงานโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์
- ตารางอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2