วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จับมือ สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือเสริมศักยภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้สมาคม และอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของสองประเทศ

          นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ Mr. Yasuzo Kanasugi นายกสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) บูรณาการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญระหว่างกัน เพื่อยกระดับและเสริมความแข็งแกร่งในการทำงานของทั้งสองสมาคมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันส่งเสริมพัฒนาตลาดการประกันวินาศภัย พัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกัน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองสมาคมร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกรรมการ ชั้น 7 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

          สำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือของทั้งสองสมาคมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Mr. Yasuzo Kanasugi นายกสมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น (GIAJ) ร่วมลงนามกับ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของทั้งสองประเทศมาร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ประเด็นความร่วมมือระหว่างสองสมาคม ได้แก่
1. การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดประกันภัยของทั้งสองประเทศ สถิติการประกันภัย กฎหมายและข้อบังคับการกำกับดูแลการประกันภัย และกิจกรรมของทั้งสองสมาคม เป็นต้น
3. การเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองสมาคม
4. การศึกษาโครงการร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสมาคม และ/หรือบริษัทสมาชิก

          การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของทั้งสองสมาคมและถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในการประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการทำงานของทั้งสองสมาคมให้มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความแข็งแกร่ง ภายใต้กระแสของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงจำเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ประเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงาน เพื่อรองรับการให้บริการแก่บริษัทสมาชิก ดังนั้น ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นภายใต้ MOU นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาคม และอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของทั้งสองประเทศ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะได้นำองค์ความรู้ของประเทศญี่ปุ่นมาเป็นต้นแบบในการศึกษาและนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยของไทยให้เจริญเติบโตต่อไป