วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2019

ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) จัดงานสัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2019 “Insurance IT Readiness Checkpoint for Personal Data Protection Act and Cybersecurity Laws” ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 โรงแรม CAPE DARA Pattaya จังหวัดชลบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารด้านสารสนเทศได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ระหว่างองค์กร ให้บริษัทผู้ขายได้นำเสนอเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ โดยตรงกับผู้บริหารหน่วยงานสารสนเทศของบริษัทประกันภัย

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมงานจำนวน 60 ท่าน และบริษัทเวนเดอร์เข้าร่วม จำนวน 17 บริษัท ดังนี้
บริษัท Canon Marketing จำกัด (มหาชน)
บริษัท P&O Global Technologies จำกัด
บริษัท DataOne Asia (Thailand) จำกัด
บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด
บริษัท Hewlett Packard Enterprise จำกัด
บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท Appman จำกัด
บริษัท Fortinet International จำกัด
บริษัท Epson (Thailand) จำกัด
บริษัท UC Connect จำกัด
บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด
บริษัท Stream IT Consulting จำกัด
บริษัท nForce Secure จำกัด (Symantec)
บริษัท nForce Secure จำกัด (Solarwind)
บริษัท G-Able จำกัด
บริษัท NetCare Solutions จำกัด (มหาชน)
บริษัท VMware Thailand จำกัด

ซึ่งในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 มีการจัดงานสัมมนา 2 หัวข้อ ประกอบด้วย
หัวข้อ “เข้าใจและเตรียมความพร้อมกับ พรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ดร.ภูมิ ภูมิรัตน และ
หัวข้อ "พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ" โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์