วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 หัวข้อ PEOPLE ACCELERATOR: Reskilling & Upskilling Your Workforce, The Key Success Factor for Your Business Transformation

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ YourNextU by SEAC จัดกิจกรรม Knowledge Sharing ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "PEOPLE ACCELERATOR: Reskilling & Upskilling Your Workforce, The Key Success Factor for Your Business Transformation" เพื่อเสริมการเรียนรู้และยกระดับทักษะบุคลากรเพื่อให้ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (reskill) ด้วยการพัฒนาทักษะทั้งหมดของบุคลากรสำหรับเนื้องานอื่น ๆ การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการฝึกทักษะที่จำเป็นและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ในหน้าที่ใหม่ภายในบริษัท และ การเสริมทักษะใหม่ (upskill) ด้วยการเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิมในบริบทใหม่ เพิ่มความสามารถของบุคลากรในเนื้องานเดิมบทบริบทใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าของบุคลากรที่มีต่อองค์กร นอกจากนี้ ยังได้แนะนำการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับผู้นำ และแนะนำแพลต์ฟอร์มใหม่ ๆ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมความรู้และทักษะของบุคลากรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้วย

จากรายงานของ World Economic Forum (WEF) กล่าวว่า 35% ของทักษะหลัก จะถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2015 ถึง 2020 ในขณะที่กว่า 40% ของพนักงานได้กล่าวว่า พวกเขายังขาดทักษะความชำนาญเฉพาะทางที่จะมาเติมเต็มในตำแหน่งงานที่กำลังเผชิญอยู่ US Bureau of Labor Statistics เผยว่า ในทุก ๆ 5 ปี ทักษะของเรามีจะมีค่าเหลือครึ่งเดียว และจากผลสำรวจของ Mckinsey ก็ยืนยันไปในทางเดียวกัน โดยภายในปี 2030 มีการคาดการณ์ว่าแรงงานกว่า 375 ล้านคน จำเป็นต้องพัฒนาทักษะของตนเอง และเสริมทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สอดรับกับการทำงานในอนาคต ด้วยเหตุนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงร่วมกับ YourNextU by SEAC สถาบันแห่งการเรียนรู้ชั้นนำที่มีความพร้อมและหลากหลายในหลักสูตรต่าง ๆ สร้างทุนมนุษย์ (คน) ให้กับสมาชิกในอุตสาหกรรมประกันภัยได้เตรียมความพร้อมกับยุคที่มี Digital Disruption อยู่ตลอดเวลาและจะเป็นตัวป่วนของการประกอบธุรกิจในอนาคต

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดาวน์โหลด Presentation:
- Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation โดย คุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา
- Presentation การบรรยายเรื่อง Knowledge Sharing #1: People Accelerator - Reskilling and Upskilling Your Workforce - The Key Success Factor for Your Business Transformation โดย ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC)