วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. ....

 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดประชุมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายประกันภัยทางทะเลฉบับแรกของไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย บรรยายโดยศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยมีผู้แทนจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง อาทิ คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงาน คปภ. หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ (BSAA) สมาคมเจ้าของเรือไทย และบริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) รวมจำนวนทั้งสิ้น 131 คน

ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมที่ FB: Marine Insurance and Logistics Committee