วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นประธานมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการสินไหมทดแทนรถยนต์ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยชมรมสินไหมยานยนต์ โดยมีผู้ผ่านการอบรมจากบริษัทสมาชิก 35 บริษัท และบริษัทสำรวจภัย 1 บริษัท ได้รับวุฒิบัตรรวมทั้งสิ้น 75 คน และมีผู้ได้รับโล่รางวัลจำนวน 5 คน ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมทดแทนให้มีประสิทธิภาพและสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อร่วมกันพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้เจริญเติบโตต่อไป