วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาดูงานระบบปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดดูงานระบบปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ณ เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงระบบปฏิบัติการคลังสินค้า (ขาเข้าและขาออก) อาทิ การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้า การแบ่งแยกสินค้าแต่ละประเภท การขนถ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้าที่บรรจุเรียบร้อยแล้ว (บนพาเลท) เพื่อโหลดขึ้นเครื่องบิน การจัดเก็บและดูแลสินค้าขณะอยู่ระหว่างการขนส่งบนเครื่องบิน รวมถึงวิธีการจัดการสินค้ากรณีที่มีความเสียหาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน