วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ International Union of Marine Insurance (IUMI)

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การ IUMI แล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การดังกล่าว บริษัทประกันวินาศภัย (บริษัทสมาชิก) จะสามารถเข้าถึงข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในด้าน Marine Underwriters อาทิ สถิติเบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่งของทั่วโลก ความเสียหายของตลาดประกันภัยทางทะเล กฎหมายของแต่ละประเทศที่จะเกี่ยวกับประกันภัยทางทะเลหรือระบบพาณิชย์นาวี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของอุตสาหกรรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทสมาชิกได้เป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น การสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับทางทะเล โดยการจัดประชุมและสัมมนาระหว่างสมาชิกร่วมกัน เช่น การประชุมประจำปี (Annual Conference) และ Asia Forum เป็นต้น

IUMI welcomes TGIA as new associate member