วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เดินหน้าอบรมการใช้งานแอปพลิเคชันรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมเรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” สำหรับการรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ครั้งที่ 2 ในพื้นที่ภาคอีสานตอนเหนือ ให้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ในปี 2563 สมาคมฯ ได้ริเริ่มนำแอปพลิเคชัน 2 ระบบเข้ามาใช้สำหรับการรายงานความเสียหายในพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้แอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” ในการรายงานความเสียหายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และ แอปพลิเคชัน “รีคัลท์” ในการรายงานความเสียหายพื้นที่เพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะทำให้การรายงานความเสียหายและการประเมินความเสียหายเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการนำระบบดิจิทัลและระบบดาวเทียมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในภาคประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ และสมบูรณ์ต่อไปในอนาคต