วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

HRI Club จัดอบรม The New Normal : Rebooting HR for Business Unusual

ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย (HRI Club) สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมหัวข้อ “The New Normal : Rebooting HR for Business Unusual” โดย ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษญ์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในมิติต่าง ๆ ได้แก่ Develop Engage Utilize and Motivate แก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจ และพัฒนาทักษะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อประโยชน์ในการบริหารคนในทีมงานที่รับผิดชอบได้อย่างดีและมีประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีผู้บริหารด้าน HR กว่า 50 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว