วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) ร่วมกับ สถาบันประกันภัยไทย (TII) จัดสัมมนา “ขายอย่างไรให้มีความสุข...เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น”

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ นายทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันประกันภัยไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ “ขายอย่างไรให้มีความสุข...เรียนรู้จิตวิญญาณการบริการแบบญี่ปุ่น” โดยมี ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของผลงานหนังสือ “ริเน็น...สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักการคิดแบบญี่ปุ่น” และเจ้าของเพจเกตุวดี Marumura ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และเคล็ดลับการบริการแบบญี่ปุ่น (Omotenashi) ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องการใส่ใจ ให้ความเคารพลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละรายที่แตกต่างกันไป รวมถึงแนวคิดการบริหารงานอย่างมีความสุขเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา โดยมีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ผู้บริหารจากสมาคมประกันชีวิตไทย และสถาบันประกันภัยไทย เข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องสัมมนา 501 สมาคมประกันวินาศภัยไทย