วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

Chairman

บมจ.ธนชาตประกันภัย

Mr. Chuchai Vachirabanchong

กรรมการที่ปรึกษา (ประธานชมรม IT ประกันภัย)

Safety Insurance Plc.

นายทัตเทพ สุจิตจร

Consultant

สถาบันประกันภัยไทย

Mrs. Duangdaow Vichakacharu

Consultant

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

นางวรรณี คงภักดีพงษ์

Consultant

บจ.ฮาวเด้น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส

Mrs. Kreetip Mongkolnchaiarunya

Member

Thai Reinsurance Plc.

นายธโนดม โลกาพัฒนา

Member

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

Member

บมจ.นวกิจประกันภัย

นางวิไล ปรีชาภรณ์

Member

บมจ.วิริยะประกันภัย

Dr. Boonsong Sermsrisuwan

Member

LMG Insurance Plc.

นายจักรวี วิสุทธิผล

Member

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ

Member

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

Mr. Suchat Suthayanan

Member

Tokio Marine Insurance (Thailand) Plc.

Mrs. Nattachavi Thoonsaengngam

Member

Road Accident Victims Protection Co., Ltd.

ดร. โชติมา พัวศิริ

Member

บมจ.นำสินประกันภัย

นางจารุลักษณ์ ธนชาติ

Member (ประธานชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย)

บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)

Mr. Ekachai Saracheep

Member (ประธานชมรม Young Insurer Club)

Mittare Insurance Plc.

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

Member (ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย)

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

Ms. Ratchaneevipa Puipunphavong

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

Mrs. Jindamanee Tangkoonsombati

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

Thai General Insurance Association

Ms. Preeyaphan Srichay

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

Thai General Insurance Association

ว่าที่ ร.ต.รัชชัย กิจกุลอนันตเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการทั่วไป

Thai General Insurance Association

นายทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการทั่วไป

Thai General Insurance Association