วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

Mr. Aran Sriwongthai

Chairman

Mittare Insurance Plc.

ดร. สมนึก สงวนสิน

Advisory Director

บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย

Mr. Vichien Moleewon

Vice-Chairman

Bangkok Insurance Plc.

Mr. Apichat Udomvorchat

Vice-Chairman

The Viriyah Insurance Plc.

นายปิยะบุตร สุวรรณประทีป

Consultant

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

นายบัลลังก์ แก้วปานกัน

Consultant

บมจ.บางกอกสหประกันภัย

นายปรีชา งามศิริอุดม

Consultant

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

Ms. Somsri Tangsifah

Member

Muang Thai Insurance Plc.

Dr. Piyawadee Khovidhunkit

Member

Thai Reinsurance Plc.

นายวัลลภ ศิริภิรมย์

Member

บมจ.ทิพยประกันภัย

Ms. Suthiraporn Priprem

Member

Thanachart Insurance Plc.

Mrs. Lalita Suwanarat

Member

MSIG Insurance (Thailand) Plc.

Mr. Piya Vara-Ubol

Member

บมจ.ซิกน่าประกันภัย

นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร

Member

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

นางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห์

Member

บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นางสาวอายุศรี คำบรรลือ

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นายศุภกิจ สัตยารัฐ

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

Ms. Kalaya Joukhom

Assistant Executive Director-Technical

Thai General Insurance Association

Mrs. Pachareeporn Pispengkulwattana

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและกฎระเบียบ

Thai General Insurance Association

นายทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการทั่วไป

Thai General Insurance Association