วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

Mr. Chatchai Chinvetkitvanit

Chairman

The Deves Insurance Plc.

นายวาสิต ล่ำซำ

Advisory Director

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

Mr. Panus Sukcharoen

Vice-Chairman

MSIG Insurance (Thailand) Plc.

นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์

Vice-Chairman

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นายธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ

Consultant

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์

Consultant

บมจ.ซิกน่าประกันภัย

Mrs. Nantinee Chinwanno

Consultant

Thai Reinsurance Plc.

Mr. Permsak Natenuj

Consultant

บจ.เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแทนส์

Mrs. Usa Janngarm

Consultant

บจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์

Member

บมจ.ทิพยประกันภัย

นางศิรินุช นิลปริสุทธิ์

Member

บมจ.เทเวศประกันภัย

Mr. Suvit Kengvibul

Member

Thai Health Insurance Plc.

นางสุวรรณา สุขปลื้มถาวร

Member

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นางวัชราภรณ์ ป้อมปักษา

Member

บมจ.วิริยะประกันภัย

Mr. Surachai Lertsittichai

Member

Samaggi Insurance Plc.

นายบุญยงค์ ว่องศรี

Member

บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

นางสาวสุภาวัลย์ กิตติภัทรพล

Member

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

Mr. Pramote Rungsangtongsuk

Member

New Hampshire Insurance Company

Ms. Danaed Wantanee

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางสาวจันทร์พร ธีระสานต์

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นายปวินท์ ชลมาศ

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

Ms. Kalaya Joukhom

Assistant Executive Director-Technical

Thai General Insurance Association

Mrs. Siriporn Surotjanakul

Head of Insurance Product 1

Thai General Insurance Association

Ms. Orawan Suwantawe

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานประกันภัย

Thai General Insurance Association

Ms. Pattamaporn Chatsantikul

หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2

Thai General Insurance Association