วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

นายปัญญ์ รอดลอยทุกข์

ประธาน

บ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล

กรรมการที่ปรึกษา

บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

นายพนมศักดิ์ มงคลนิมิตร

รองประธาน

บมจ.เทเวศประกันภัย

นายประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์

รองประธาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นางนันทินี ชินวรรณโณ

ที่ปรึกษา

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

นายอนุกูล เย็นใจ

กรรมการ

บมจ.ทิพยประกันภัย

นางสาวสุมาลี ศักยพันธ์

กรรมการ

บมจ.นวกิจประกันภัย

นางสาวจิรายุ วราภรณ์

กรรมการ

บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

นางสาวกรวิภา ผลากรกุล

กรรมการ

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นางจีราพร จงสกุล

กรรมการ

บมจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

นายอภิณัฐ คีตะพันธ์สังวรณ์

กรรมการ

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นางสาวมาลี สวัสดิ์ภักดี

กรรมการ

บมจ.วิริยะประกันภัย

นางธนวรรณ ศรีวิสุทธิลักษณ์

กรรมการ

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

นายนรินทร์ สุทธิประภา

กรรมการ (ประธานชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด)

บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

นางสาวทัศนวรรณ เชาว์ดำรงสกุล

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางสาวกฤษณา ศักดิวรพงศ์

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวปัทมาพร ชาติสันติกุล

หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวกิตติยา ดารา

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย