วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

Committee

Committee
Position
Organization

Mr. Paiboon Jirayuwat

Chairman

LMG Insurance Plc.

Mr. Reungdej Dusdeesurapoj

Advisory Director

Synmunkong Insurance Plc.

Mr. Prasit Kumgurt

Vice-Chairman

Road Accident Victims Protection Co., Ltd.

Mr. Suthep Rachauppanan

Vice-Chairman

The Viriyah Insurance Plc.

Mr. Sirilak Muangsri

Vice-Chairman

Siam City Insurance Plc.

นายหษฏพงษ์ ชัยเลิศ

Consultant

บมจ.ทิพยประกันภัย

นายประชัน มาลาวงศ์

Consultant

บมจ.สินมั่นคงประกันภัย

Mr. Thaworn Danwangderm

Consultant

Erawan Insurance Plc.

Mr. Pitsanuwat Uansa-ard

Consultant

Thai Insurers Datanet Co., Ltd.

Mr. Paitoon Chanpanorrak

Member

Bangkok Insurance Plc.

Mr. Chuchai Vachirabanchong

Member

Safety Insurance Plc.

นางสาววลีรัตน์ อัศววงศ์เสถียร

Member

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

Mr. Suwat Radomsuttikul

Member

Thanachart Insurance Plc.

นายรังสรรค์ จูงวัฒนา

Member

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์

Member

บมจ.แอกซ่าประกันภัย

Mr. Damrong Jiraworrapat

Member

Aioi Bangkok Insurance Plc.

Mr. Phanthep Chaiprinya

Member

The Viriyah Insurance Plc.

นายจุลินทร์ จุฬาวังฤทธิ์

Member

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

Mr. Wallop Jitsanong

Member

The Union Prospers Insurance Plc.

Mr. Apakorn Panlerd

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

นางสาววิไลรัตน์ แสงแก้ว

Coordinator

Office of Insurance Commission (OIC)

Ms. Kalaya Joukhom

Assistant Executive Director-Technical

Thai General Insurance Association

Mrs. Siriporn Surotjanakul

Head of Insurance Product 1

Thai General Insurance Association

Ms. Orawan Suwantawe

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานประกันภัย

Thai General Insurance Association

Ms. Rossarin Tangsirimorakot

Specialist, Insurance Technical Department

Thai General Insurance Association