วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นายหลักชัย สุทธิชูจิต

ประธาน

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

นายชาติชาย พานิชชีวะ

กรรมการที่ปรึกษา

บมจ.ไทยศรีประกันภัย

นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์

รองประธาน

บจ.เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

นางปุณฑริกา ใบเงิน

รองประธาน

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นายกรกฤต คำเรืองฤทธิ์

ที่ปรึกษา

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

ที่ปรึกษา

กรมสรรพากร

นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์

ที่ปรึกษา

บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย

นายสัจจะ จึงนิจนิรันดร์

ที่ปรึกษา

บมจ.ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย

นายประยุทธ ชาตรูปะมัย

กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นายอนรรฆ หวั่งหลี

กรรมการ

บมจ.นวกิจประกันภัย

นางสาวอมรทิพย์ จันทร์ศรีชวาลา

กรรมการ

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

นางนุชนาถ เลาหไทยมงคล

กรรมการ

บมจ.วิริยะประกันภัย

นายมนตรี พ่วงพูล

กรรมการ

บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย

นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์

กรรมการ

บมจ.เทเวศประกันภัย

นางสาวสุรีย์ สุขใจเจริญกิจ

กรรมการ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

นางสาวสุมลฑา พุ่มเจ้า

กรรมการ (ประธานชมรมนักบัญชีประกันภัย)

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

นางสาวสุวรรณา เอี่ยมอำพร

กรรมการ

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางประภาวดี อารยนันทพงศ์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสมพร สุราช

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานสนับสนุนการบริหาร

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวสุภาสินี จันทวี

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวลัดดาวรรณ บุญคง

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

สมาคมประกันวินาศภัยไทย