วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี

ประธาน

บมจ.ธนชาตประกันภัย

นายชูชัย วชิรบรรจง

กรรมการที่ปรึกษา (ประธานชมรม IT ประกันภัย)

บมจ.ประกันคุ้มภัย

นายทัตเทพ สุจิตจร

ที่ปรึกษา

สถาบันประกันภัยไทย

นางดวงดาว วิจักขณ์จารุ

ที่ปรึกษา

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

นางวรรณี คงภักดีพงษ์

ที่ปรึกษา

บจ.ฮาวเด้น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส

นางกรีทิพย์ มงคลชัยอรัญญา

กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

นายธโนดม โลกาพัฒนา

กรรมการ

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ดร.ศรัณฐ์ หวั่งหลี

กรรมการ

บมจ.นวกิจประกันภัย

นางวิไล ปรีชาภรณ์

กรรมการ

บมจ.วิริยะประกันภัย

ดร. บุญส่ง เสริมศรีสุวรรณ

กรรมการ

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

นายจักรวี วิสุทธิผล

กรรมการ

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

นางสาวภาวนา ไทยสุวรรณ

กรรมการ

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายสุชาติ สุธยานันท์

กรรมการ

บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

นางณัฎฐฉวี ทูลแสงงาม

กรรมการ

บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ดร. โชติมา พัวศิริ

กรรมการ

บมจ.นำสินประกันภัย

นางจารุลักษณ์ ธนชาติ

กรรมการ (ประธานชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย)

บมจ.คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายเอกชัย สาระชีพ

กรรมการ (ประธานชมรม Young Insurer Club)

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ (ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย)

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ว่าที่ ร.ต.รัชชัย กิจกุลอนันตเอก

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ฝ่ายวิชาการทั่วไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการทั่วไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย