วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นายอานนท์ วังวสุ

ประธานกรรมการ

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายอานนท์ โอภาสพิมลธรรม

กรรมการ

อุปนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายนพดล สันติภากรณ์

กรรมการ

เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

นายไพบูลย์ จิรายุวัฒน์

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

กรรมการ

ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางคนึงนิจ สุจิตจร

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงาน คปภ.

นายศุภกิจ รัตถิวัลย์

กรรมการ

ผู้แทนสำนักงาน คปภ.

ดร. ฐิติวดี ชัยวัฒน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์

กรรมการ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท

กรรมการและเลขานุการ

เลขาธิการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย