วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นายอรัญ ศรีว่องไทย

ประธาน

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

ดร. สมนึก สงวนสิน

กรรมการที่ปรึกษา

บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย

นายวิเชียร โมลีวรรณ

รองประธาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นายอภิชาต อุดมวรชาติ

รองประธาน

บมจ.วิริยะประกันภัย

นายปิยะบุตร สุวรรณประทีป

ที่ปรึกษา

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

นายบัลลังก์ แก้วปานกัน

ที่ปรึกษา

บมจ.บางกอกสหประกันภัย

นายปรีชา งามศิริอุดม

ที่ปรึกษา

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

นางสาวสมศรี ตั้งสีฟ้า

กรรมการ

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

นายวัลลภ ศิริภิรมย์

กรรมการ

บมจ.ทิพยประกันภัย

นางสาวสุทธิราภร ปรีเปรม

กรรมการ

บมจ.ธนชาตประกันภัย

นางลลิตา สุวรรณรัตน์

กรรมการ

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายปิยะ วราอุบล

กรรมการ

บมจ.ซิกน่าประกันภัย

นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร

กรรมการ

บมจ.มิตรแท้ประกันภัย

นางสาวอธิษฐา จิตรานุเคราะห์

กรรมการ

บมจ.เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นางสาวอายุศรี คำบรรลือ

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายศุภกิจ สัตยารัฐ

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางพัชรีภรณ์ พิศเพ็งกุลวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและกฎระเบียบ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายทศพล ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิชาการทั่วไป

สมาคมประกันวินาศภัยไทย