วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นายอรรณพ พรธิติ

ประธาน

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ

กรรมการที่ปรึกษา

บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ สาขาประเทศไทย

นายพิศิษฐ์ เงาวิจิตร

รองประธาน

บจ.มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์

นางพรศรี บรรณกุลโรจน์

รองประธาน

บมจ.โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)

ศ. (พิเศษ) ประมวล จันทร์ชีวะ

ที่ปรึกษา

บจ.สำนักกฎหมายประมวลชัย

นายพิชิต เมฆกิตติกุล

ที่ปรึกษา

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

นายสมเจต ขุนศรีอุเชนทร์

ที่ปรึกษา

บมจ.แอกซ่าประกันภัย

นายณรงค์ สุภานุรัตน์

ที่ปรึกษา

บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

นายเกียรติศักดิ์ เรืองมานะมงคล

ที่ปรึกษา

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นางกรแก้ว เอี่ยมกุล

กรรมการ

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นายปิยวุฒิ กิจเจริญ

กรรมการ

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายพศิน พฤฒพงษ์

กรรมการ

บมจ.ทิพยประกันภัย

นางวนิดา ชัยชัชวาล

กรรมการ

บมจ.นวกิจประกันภัย

นายจตุรภัทร ภิญโญมงคล

กรรมการ

บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย

นายนพดล มีสุขเสมอ

กรรมการ

บมจ.ไทยศรีประกันภัย

นายชาญวิทย์ ผดุงวัฒนโรจน์

กรรมการ

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

นางภรธนา วงโรจน์

กรรมการ

บมจ.วิริยะประกันภัย

นางสาวพีรินทร แก้วลาย

กรรมการ (ประธานชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์)

บจ.เอช ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์

นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวเพลิน อังควัฒนกุล

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางศิริพร สุโรจนกุล

หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายธีรสิทธิ์ ประพจนาภรณ์

เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย