วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

123

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
หน่วยงาน

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์

ประธาน

บมจ.เทเวศประกันภัย

นายวาสิต ล่ำซำ

กรรมการที่ปรึกษา

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นายพนัส สุขเจริญ

รองประธาน

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์

รองประธาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

นายธนะสิทธิ์ เจียมจรัสโชติ

ที่ปรึกษา

บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย

นางสาวนภา ตรีรัตนาวงศ์

ที่ปรึกษา

บมจ.ซิกน่าประกันภัย

นางนันทินี ชินวรรณโณ

ที่ปรึกษา

บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

นายเพิ่มศักดิ์ เนตรนุช

ที่ปรึกษา

บจ.เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแทนส์

นางอุสาห์ จันทร์งาม

ที่ปรึกษา

บจ.บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย)

นายพินิจ อำนาจนิยมจันทร์

กรรมการ

บมจ.ทิพยประกันภัย

นางศิรินุช นิลปริสุทธิ์

กรรมการ

บมจ.เทเวศประกันภัย

นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย์

กรรมการ

บมจ.ไทยประกันสุขภาพ

นางสุวรรณา สุขปลื้มถาวร

กรรมการ

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

นางวัชราภรณ์ ป้อมปักษา

กรรมการ

บมจ.วิริยะประกันภัย

นายสุรชัย เลิศสิทธิชัย

กรรมการ

บมจ.สามัคคีประกันภัย

นายบุญยงค์ ว่องศรี

กรรมการ

บมจ.สยามซิตี้ประกันภัย

นางสาวสุภาวัลย์ กิตติภัทรพล

กรรมการ

บมจ.อาคเนย์ประกันภัย

นายปราโมทย์ รุ่งแสงทองสุข

กรรมการ (ประธานคณะกรรมการประกันภัยชมรมอุบัติเหตุและสุขภาพ)

บจ.นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

นางสาวดาเนตร วันทนีย์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวจันทร์พร ธีระสานต์

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายปวินท์ ชลมาศ

ผู้ประสานงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นางสาวกัลยา จุกหอม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร สายงานวิชาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางศิริพร สุโรจนกุล

หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวอรวรรณ สุวรรณทวี

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนงานประกันภัย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นางสาวปัทมาพร ชาติสันติกุล

หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2

สมาคมประกันวินาศภัยไทย