คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

  คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน

 • ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารประกอบการชี้แจงเอกสารแนบท้าย BI For IAR และการดำเนินงานด้านประกันภัยทรัพย์สิน (16 ก.ย.2564)

  • แจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบ ทส.1.17 – 1.27) และอัตราเบี้ยประกันภัย

  • คู่มือการใช้งาน ระบบต้นแบบแผนที่และแบบจำลองการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำท่วม เพื่อการพิจารณารับประกันวินาศภัย ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)

  • เอกสารประกอบกายชี้แจงกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และเอกสารแนบท้าย

  • เอกสารประกอบการอบรม การคำนวณต้นทุนความเสียหาย (Loss Cost) สำหรับการประกันภัยทรัพย์สิน

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองวัตถุหลอมละลาย (คุ้มครองรวมถึงตัววัตถุหลอมละลาย) (แบบ ทส.1.15) และเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความเสียหายจากวัตถุหลอมละลาย (ยกเว้นตัววัตถุหลอมละลาย) (แบบ ทส.1.16)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 60/2559 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายและอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  • แจ้งผลการพิจารณาแบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองกลุ่มภัยธรรมชาติ (สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยมากกว่า 1 ปี) (แบบ อค.1.38)

  • ทส.30/2559 ขอความคิดเห็นต่อร่างกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน และข้อกำหนดความคุ้มครองเฉพาะ

  • กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 36/2558 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แนบหนังสือที่ ทส.37/2558)

  • คำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2558 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ประกันภัยทรัพย์สิน

  • ทส.10/2558 เรื่องนำส่งเอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร (แบบ ทสร.001) (ฉบับภาษาอังกฤษใช้สำหรับ Contract Works Insurance Policy)

  • เอกสารประกอบการชี้แจงกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย วันที่ 17 ก.พ. 2558

  • ทส.39/2558 แจ้งผลการพิจารณา Sanction Limitation and Exclusion Clause (แบบ ทสร.001)

  • ทส.28/2557 คำสั่งนายทะเบียนที่ 29/2557 อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยธรรมชาติ

  • ทส.3/2557 แจ้งผลการยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายภัยต่อเครื่องไฟฟ้า (อค.1.31)

  • ยื่นขอรับความเห็นชอบเอกสารแนบท้ายภัยต่อเครื่องไฟฟ้า อค.1.31

  • ทส.5/2556 คำสั่งนายทะเบียนที่ 171/2555 เอกสารแนบท้ายการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติกำหนด

  • ทส.4/2556 แจ้งผลการยื่นขอรับความเห็นชอบ BI For Cat

  • เอกสารประกอบการชี้แจงเรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

  • เอกสารประกอบการอบรมหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน เทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทน จรรยาบรรณและกรณีศึกษา

 • โปรแกรมและแบบฟอร์ม

  • คู่มือการใช้งานระบบแผนที่เขตรับประกันอัคคีภัยโดยวิธีถ่ายภาพ (ScanMap) เมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2546 ณ สมาคมประกันวินาศภัย

  • แบบฟอร์มรายนามเจ้าหน้าที่ด้านการประกันภัยทรัพย์สิน