วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Center Activities

  • 10 Oct 2014

    บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ประชุมร่วมกับ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และบริษัท ไทยอินชัวเรอส์ดาต้าเนท จำกัด เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 111 อาคาร 1 ชั้น 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • 10 Oct 2014

    สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • 08 Oct 2014

    สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย