วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Center Activities

 • 31 Oct 2018
  -
  31 Oct 2018

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยความร่วมมือกับ สถาบันประกันภัยไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง "ปฏิวัติธุรกิจประกันภัยด้วยการตลาดออนไลน์แบบมือโปร (Insurance Digital Expert)" ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 221 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมแผนกการตลาดและการตลาดออนไลน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีเหมาะสม

  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกส่งผู้แทน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายตามข้างต้น เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บริษัทละ 1 ท่าน ซึ่งสามารถเข้าลงทะเบียนสัมมนาได้ที่ https://seminar.tgia.org ภายในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนางสาวนฤมล ดอกพิกุล โทร. 02 256 6032-8 ต่อ 614 อีเมล: narumol@tgia.org

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา

 • 03 Sep 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7 (ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ได้กำหนดจัดขึ้น ณ สนามฟุตซอล ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี) ในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ รวม 4 วัน คือ
  วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559
  วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
  วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

  ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ ดังนี้
  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลชนะเลิศประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจาก เลขาธิการ คปภ.
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (มี 2 ทีม) ถ้วยรางวัลจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ทั้งนี้ ให้บริษัทสมาชิกส่งพนักงานเข้าร่วมการแข่งขันได้ 1 ทีม  ทีมละ 12 คน (ตัวจริง 5 คน สำรอง 7 คน) เท่านั้น ไม่สามารถส่งเพิ่มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามใบสมัครและระเบียบการแข่งขันที่แนบมาพร้อมนี้ การแข่งขันครั้งนี้ใช้กติกาสากล แต่อาจมีการกำหนดกติกาเพิ่มเติม เพื่อความเหมาะสม และจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันนัดหมายหัวหน้าทีมของแต่ละบริษัทมาประชุมเพื่อจับสลากแบ่งสายและรับทราบโปรแกรมการแข่งขันต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และกรุณาส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบส่งคืนไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัยที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค/นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือโทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 7

 • 03 Sep 2016
  -
  21 Oct 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สถาบันฝึกอบรม MCOT ACADEMY บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัยขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการจัดขึ้นปีเว้นปี และจัดมาแล้วจำนวน 20 รุ่น และแต่ละรุ่นได้รับการตอบรับจากบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมมาโดยตลอด โดยมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้รวมกว่า 1,000 คน สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21” นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 - วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามตารางการอบรม) อบรมทั้งหมดรวม 8 วัน รวม 37.5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ออดิทอเรียม บมจ.อสมท และ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  สมาคมฯ จึงขอเชิญบริษัทสมาชิกส่งบุคลากรในสายงานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารองค์กร งานสร้างภาพลักษณ์ แบรนด์หรือสื่อดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามแต่ท่านจะเห็นสมควร เข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวได้ บริษัทละ 1 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่าย คนละ 15,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าอบรมเพียง 50 คนเท่านั้น โดยขอความกรุณาส่งใบสมัครมายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร 0 2256 6039 หรือ E-mail: wanlika@tgia.org ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 จะขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ-ใบสมัครอบรม:
  หนังสือเชิญอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางการอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ใบสมัครอบรมการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21

 • 16 Aug 2016

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย ได้มีโครงการจัดฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7  สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ เป็นเวลา 20 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยได้ติดต่ออาจารย์การณ์พงศ์ ทรัพย์สำเริง ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนและมีประสบการณ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการสมาคมครูลีลาศแห่งประเทศไทย 3 สมัย สอนที่โรงเรียนนนทฤทธิ์ ลีลาศ ผ่านการสอบใบประกาศ Cert. ระดับขั้นสูงสุด Ballroom and Latin จากประเทศออสเตรเลียและประเทศอังกฤษ ผ่านการสอบใบอนุญาตการตัดสินลีลาศระดับสากล WDC. เข้าร่วมแข่งขันลีลาศ Ballroom ที่ Blackpool ประเทศอังกฤษ ได้รับรางวัล WDC. INTERNATIONAL ADJUDICATOR ที่ประเทศอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย และประเทศออสเตรเลีย และเคยเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) เป็นเวลา 12 ปี มาเป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน

  จึงขอเรียนเชิญบริษัทสมาชิกจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมรับการฝึกสอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 คน (ควรจะเป็นคู่ชาย-หญิง) และเพื่อให้บริษัทสมาชิกได้ประโยชน์จากการฝึกสอนโดยทั่วถึงกัน  จึงขอให้บริษัทสมาชิกพิจารณาส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกสอนในรุ่นที่ผ่านมา เป็นลำดับแรกก่อน  และพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกสอนขั้นพื้นฐาน  ตามกำหนด วัน เวลา ดังกล่าว และกรุณาแจ้งความจำนงส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบไปยังสโมสรสมาชิกประกันภัย ที่ นางสาวสายทอง ศรีทองนาค หรือ นายก้อง คณะสุข ทาง E-mail: saitong@tgia.org, kong@tgia.org หรือ โทรสารหมายเลข 0 2256 6039 ภายในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 226, 217 

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมการฝึกสอนกีฬาลีลาศเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 7

 • 04 Aug 2016
  -
  04 Aug 2016

  A.M. Best Thailand Seminar 2016
  Theme:
  Liberalization of the Thailand market: What’s next?
  Date: 4 August 2016, Thursday
  Time: 9:00am – 13:00pm (Registration starts at 8:15am)
  Venue: Thai General Insurance Association (TGIA) 223 Soi Ruamrudee, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
  Note: This Seminar open to Invited TGIA members only. Please register the seminar by 22 July 2016.
  For registration or queries, please contact our Senior Marketing and Events Associate, Ms. Phoebe Chow, at +852 2827 3412 or Phoebe.Chow@ambest.com

  download program details