วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Center Activities

 • 10 Jun 2016

  เอกสารประกอบการแถลงข่าว ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยปี 2558 และแนวโน้มปี 2559

  ดาาวน์โหลดเอกสาร

 • 06 Feb 2015

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ America Assist (ส่วนกลาง) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 05 Feb 2015

  สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย เวลา10.00 - 12.00 น. ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 04 Feb 2015

  สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ Multi Risk Consultants (Thailand) Ltd. (ส่วนกลาง) เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 04 Feb 2015

  คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทสมาชิก เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.