วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

 • 18 Oct 2014
  -
  18 Oct 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ  “การบริหารสภาพคล่องและตลาดเงิน” และหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการเงิน” โดย
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดา พัฒนกิจการุณ ณ ห้องปฏิบัติการทางการเงิน   ตึกมหิตลาธิเบศร ชั้น 11 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  เวลา 09.00-16.00 น.

 • 15 Oct 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม นักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนา เรื่อง “บริการได้ใจ สไตล์คน HR ประกันภัยยุคใหม่” เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 15 Oct 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “Risk-Based Capital (RBC)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 13 Oct 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กลยุทธ์การบริหารต้นทุน” โดย ดร.จุฑาทอง จารุมิลินท เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 • 11 Oct 2014

  คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “ความเข้าใจงบการเงินสำหรับผู้บริหาร” และหัวข้อ “การวิเคราะห์งบการเงินและสัญญาณเตือน” โดย อาจารย์นวพร บุษยสุนทร เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย