วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

Insurance Development and Technical Committee

  • 08 Oct 2014

    คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “รายงานทางการเงินและการกำกับความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย” โดย ดร.ชญานิน เกิดผลงาม เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • 06 Oct 2014

    คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ: การนำไปปฏิบัติและติดตามผล” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เวลา 17.30 - 20.30 น. ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย