วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย

 • 04 ส.ค. 2565
  -
  04 ส.ค. 2565

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบ OIC IT Audit ปี 2565” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจแนวทางการตรวจสอบ OIC IT Audit สำหรับ ปี 2565
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจแนวทางการควบคุมเพื่อรองรับ OIC IT Audit ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
  1) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management)
  2) การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
  โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meeting

  ในการนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (รับจำนวนเพียง 500 ท่าน ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน) โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://seminar.tgia.org/ หรือ QR Code ในหนังสือเชิญด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ สมาคมฯ จะดำเนินการจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมสัมมนาไปยังอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ภายในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

 • 26 เม.ย. 2564
  -
  28 เม.ย. 2564

  การอบรมหลักสูตร SOC (Security Operation Centre) Operation

            ชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "SOC (Security Operation Centre) Operation” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางไซเบอร์ (SOC) รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์ฯ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุหรือตรวจสอบข้อมูลในระบบที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงช่องทางการบุกรุกหรือการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสารสนเทศที่ผิดปกติได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.วัชรพล วงศ์อภัย บริษัท ACIS Professional Center จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร

            การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 และอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (จำนวน 3 ครั้ง)

            บริษัทสมาชิกแจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทละ 2 ท่าน และสำหรับท่านที่ 3 ขึ้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 600 บาท

            ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/KFUrhpTrrHaUKRy27 ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 

  ► ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรายละเอียดหลักสูตร

   

 • 01 เม.ย. 2564
  -
  02 เม.ย. 2564

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมไอทีประกันภัย (Insurance IT Club) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบไอที (Introduction to IT Audit)" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจบทบาทของการบริหารและการจัดการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการบริหารความเสี่ยงยุคใหม่ได้ สามารถวางแผนการตรวจสอบตามหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วไป และทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนสามารถสื่อสาร และเข้าใจความหมายของกระบวนการทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อการจัดการที่ดีได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวรางคณา มุสิกะสังข์ สมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมาเป็นวิทยากร

  โดยกำหนดจัดอบรมขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ซอยสุขุมวิท 64/1 และอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (รายละเอียดกำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ บริษัทละ 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 400 บาท โดยท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/9ZgsqdJFjJStQBxZ8 ภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 จักขอบคุณยิ่ง

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการอบรม

 • 24 ก.พ. 2563
  -
  24 ก.พ. 2563

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศสำนักงาน คปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงาน ERM/ORSA โดยหนึ่งในเอกสารแนบท้ายรายงาน ERM/ORSA นั้นคือทะเบียนความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงหลัก 10 อันดับแรกที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของปีปัจจุบันตามรูปแบบที่กำหนดเป็นอย่างน้อย

  ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย (Enterprise Risk Management Club) จึงได้ปรับปรุง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท โดยได้กำหนดจัด การประชุมชี้แจง “Risk Register Guideline สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

  ชมรมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารความเสี่ยงบริษัทละ 2 ท่าน เข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมชี้แจงดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://seminar.tgia.org/ ภายในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ

 • 21 ก.พ. 2563
  -
  22 ก.พ. 2563

  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดย ชมรม Young Insurers Club กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “Genius X Brain Skill for Success สมองอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหารในยุคดิจิทัล” ซึ่งเป็นสุดยอดเคล็ดวิชาการแบ่งประเภทคน ตามหลักวิทยาศาสตร์สมอง (Neuroscience) เพื่อทะยานสู่การเป็นสุดยอดผู้นำในยุคดิจิทัลแห่งวงการประกันภัย อีกทั้งยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิธีการศึกษาสมอง วิธีคิด เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและวางระบบเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรให้กับองค์กร จากกระบวนการคิดของสมองมนุษย์ ให้กับสมาชิกชมรม Young Insurers Club และ กลุ่มผู้บริหารในระดับ Young Management โดยจะจัดในวันศุกร์ที่ 21 ถึง วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1ByetgBoxAIWSw32SnBdk2YNSE6yDxEr5)

  ในการนี้ ชมรม Young Insurers Club (Y.I.C.) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่าย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้
  1.สมาชิกชมรม Young Insurers Club 6,900 บาท/ท่าน
  2.ไม่ใช่สมาชิกชมรม Young Insurers Club
     2.1 สมัคร 1 ท่าน 8,900 บาท/ท่าน
     2.2 สมัคร 2 ท่าน 14,900 บาท

  โดยท่านสามารถสมัครอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/FCdve62hNMkKbgZb7 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์