การประกันภัยพืชผล

การประกันภัยพืชผล โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ
การประกันภัยพืชผล โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ

การประกันภัยพืชผล โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองข้าวโพดที่ทำการเพาะปลูกจากภัยแล้ง โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศเป็นตัวชี้วัด


การประกันภัยพืชผล โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ เหมาะกับใคร?

เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพด


การประกันภัยพืชผล โดยใช้ดัชนีภูมิอากาศ มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท คือ กรมธรรม์ประกันภัยพืชผลจากภัยแล้งโดยใช้ดัชนีน้ำฝนและดัชนีความแห้งแล้ง


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองค่าชดเชยหากพืชผลที่เอาประกันภัยไว้ประสบภัยแล้งระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นทุนการเพาะปลูก
หรือการลดลงของปริมาณผลผลิตโดยวิธีการประเมินความเสียหายล่วงหน้าตามหลักวิชาการเกษตร


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • พื้นที่เพาะปลูก
  • • สถิติความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง