การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คืออะไร?

     คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อันเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ 7 ภัย น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศ
หนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ภัยจากช้างป่า ภัยศัตรูพืช หรือโรคระบาด


การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เหมาะกับใคร?

เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีกี่ประเภท?

มี 2 ประเภท ดังนี้

  • 1. การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความคุ้มครองพื้นฐาน
  • 2. การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม


ความคุ้มครอง ครอบคลุมอะไรบ้าง?

    คุ้มครองข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพื้นที่เพาะปลูกที่เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัยตกลงที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เอาประกันภัย
สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัย ดังนี้

ภัยที่คุ้มครอง ภัยธรรมชาติ 7 ภัย น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก
ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น
ภัยอากาศหนาวหรือนำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ ภัยจากช้างป่า
ศัตรูพืช
หรือโรคระบาด
จำนวนเงิน
ความคุ้มครองพื้นฐาน
1,500 บาทต่อไร่ 750 บาทต่อไร่
จำนวนเงิน
ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม
240 บาทต่อไร่ 120 บาทต่อไร่