การประกันภัยรถยนต์

อุบัติเหตุรถยนต์ในไทยสูง
เป็นอันดับ 2 ของโลก

การประกันภัยรถยนต์คืออะไร?

คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ โดยการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2536 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองผู้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยเนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถคันนั้น นอกจากนี้ ยังมีการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้หลายรูปแบบตามความต้องการ


การประกันภัยรถยนต์ เหมาะกับใคร?

เจ้าของรถ หรือผู้เช่าซื้อรถ หรือผู้ใช้รถ


การประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท? แตกต่างกันอย่างไร?

มี 2 ประเภท คือ

Image

การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ

Image

การประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ


1 การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

หมายถึง การที่เจ้าของรถแต่ละคันต้องจัดให้มีประกันภัยตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ได้แก่ การประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้เจ้าของรถซึ่งใช้รถหรือมีรถไว้เพื่อใช้ต้องจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. (เว้นแต่ รถที่ พ.ร.บ.ฯ ระบุยกเว้นไว้ เช่น รถของสำนักพระราชวัง รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ รถของกระทรวง ทบวง กรม เป็นต้น) มิเช่นนั้นจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

2 การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

หมายถึง การที่เจ้าของรถแต่ละคันตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของตนด้วยความสมัครใจ เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวรถ และ/หรือความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลภายนอก


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

    มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถว่าหากได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย จากรถที่ใช้หรืออยู่ในทางหรือสิ่งที่บรรทุกติดตั้งมากับรถนั้นก็จะได้รับการชดใช้และเยียวยาในความคุ้มครองภายใต้การประกันภัย พ.ร.บ. นี้ให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัย และได้แบ่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็น 2 ส่วน คือ

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น
    บริษัทประกันวินาศภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อ ชีวิตร่างกาย ให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้

ก. ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
ข. ค่าทดแทนกรณีผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
ค. กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
ง. จำนวนตามข้อ ก. และ ข. รวมกัน สำหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาล
จ. จำนวนตาม ก. และ ข. รวมกัน หรือจำนวน ก. และ ค. รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ ก. ข. และ ค. หรือได้รับความเสียหายตามข้อ ข. และ ค. ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจำนวน 65,000 บาท
ฉ. กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม ก. ข. ค. หรือ ง. แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวข้างต้นบริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

2. ค่าสินไหมทดแทน
    ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อน ฝ่ายใดที่เป็นฝ่ายผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนี้

ก. ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ค่าอนามัยของผู้ประสบภัย ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
ข. ค่าทดแทนการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร ค่าปลงศพให้แก่ผู้ประสบภัยเต็มตามจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
ค. ค่าชดเชยรายวันกรณีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ในวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
ง. จำนวนตามข้อ ก. ถึงข้อ ค. รวมกัน สำหรับผู้ประสบภัยที่สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิตหลังจากที่มีการรักษาพยาบาลรวมกันสูงสุด 304,000 บาทต่อหนึ่งคน และรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คนหรือไม่เกิน 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถที่มีที่นั่งเกิน 7 คน


การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

แบ่งความคุ้มครองเป็น 5 ประเภทดังนี้

Image

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมและสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเภทอื่น ๆ โดยให้ความคุ้มครอง 3 หมวดหลัก ดังนี้

 1. หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของ ผู้ขับขี่นั้นหรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
  • • ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
 2. หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้
  ไม่ว่าจะเสียหายทั้งคันหรือบางส่วน เช่น กระจกมองข้างรถถูกขโมย สะเก็ดไฟมาโดนรถไฟไหม้ทั้งคัน เป็นต้น
 3. หมวดการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ
  เช่น กันชนหน้ารถแตกหักจากการขับรถชนต้นไม้ ประตูรถได้รับความเสียหายจากการถูกเฉี่ยวชนกิ่งไม้หล่นใส่หลังคารถ เป็นต้น

Image

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภท 1 โดยมีความคุ้มครองเพียง 2 หมวดหลัก ดังนี้

 1. หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  • • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ตลอดจนลูกจ้างในทางการที่จ้าง บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของผู้ขับขี่นั้น
  • • ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันภัยในขณะเกิดอุบัติเหตุ คู่สมรส บิดามารดา บุตร ของผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุม ครอบครอง
 2. หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

Image

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะหมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วย ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสูงสุดตามการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

Image

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 4

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองในการประกันภัย พ.ร.บ. แต่จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในการประกันภัยประเภทนี้จำกัดจำนวนเงินไว้ไม่เกิน 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งเท่านั้น

Image

การประกันภัยรถยนต์ประเภท 5

     การประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัย หรือที่เรียกกันว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 ซึ่งเปิดความคุ้มครองให้แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยสามารถเลือกขยายความคุ้มครองได้โดยกำหนดบังคับให้ทุกกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกเป็นความคุ้มครองขั้นต่ำในปัจจุบันมีแบบประกันภัยที่เป็นที่นิยม 2 แบบ คือ
ก. แบบที่ขยายความคุ้มครองเพิ่มขี้นจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า 2+ ให้ความคุ้มครองคล้ายคลึงประเภท 2 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในจำนวนเงินที่จำกัดอันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น และ
ข. แบบที่ขยายความคุ้มครองเพิ่มขี้นจากการประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า 3+ ให้ความคุ้มครองคล้ายคลึงประเภท 3 และเพิ่มความเสียหายต่อตัวรถยนต์ในจำนวนเงินที่จำกัดอันเนื่องมาจากการชนกับยานพาหนะทางบกและต้องมีคู่กรณีเท่านั้น


นอกเหนือจากความคุ้มครองหลักในการประกันภัยทั้ง 5 ประเภทข้างต้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยยังสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายได้อีก 3 แบบ คือ

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล-ร.ย.01 ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวร ทุพพลภาพชั่วคราวของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • ค่ารักษาพยาบาล-ร.ย.02 ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารซึ่งอยู่ในหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์คันเอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ
 • การประกันตัวผู้ขับขี่-ร.ย.03 ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับขี่รถยนต์โดยความยินยอมของผู้เอาประกันภัยกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา ซึ่งบริษัทประกันภัยจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าตามจำนวนเงินที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลกำหนดจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

ตารางสรุปความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประเภท/
ความคุ้มครอง
หมวด 1
ความเสียหาย
ต่อรถยนต์
หมวด 2
รถยนต์สูญหาย
และไฟไหม้
หมวด 3 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
ประเภท 1
ประเภท 2  
ประเภท 3    
ประเภท 4      
ประเภท 2+ เฉพาะรถชนรถ
ประเภท 3+ เฉพาะรถชนรถ  
Image

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 1. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) แบ่งตามประเภทของรถ
 2. อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
 • • เบี้ยประกันภัยพื้นฐานตามประเภทรถ
 • • กลุ่มรถยนต์
 • • ลักษณะการใช้รถ
 • • อายุรถยนต์
 • • ขนาดรถยนต์
 • • จำนวนเงินเอาประกันภัย
 • • อายุผู้ขับขี่
 • • อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

รายชื่อบริษัทประกันภัย

การประกันภัยรถยนต์

close

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2285 8888
แฟกซ์ : 0 2610 2100
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2624 1111
แฟกซ์ : 0 2624 1234
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

26 ซอย สุขุมวิท 64/2 ถนน สุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2100 9191
แฟกซ์ : 0 2396 2093-4
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2624 1000
แฟกซ์ : 0 2238 0836
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 39 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2022 1111
แฟกซ์ : 0 2022 1122-3
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : เวลาทำการ: 0 2276 1024 นอกเวลา: 0 2021 1655
แฟกซ์ : 0 2275 4919
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2685 3828 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 0 2612 9888
แฟกซ์ : 0 2685 3829
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2651 5995
แฟกซ์ : 0 2650 9600, 0 2650 9720
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อาคารอรกานต์ ชั้นที่ 1, 2, 4 และ 6 เลขที่ 26/5-8, 26/10-11, 26/16-19 ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2257 8000
แฟกซ์ : 0 2253 3701, 0 2253 4222
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

63/2 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2239 2200
แฟกซ์ : 0 2239 2049
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2078 5656
แฟกซ์ : 0 2078 5601-3
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 0985-96, 0 2670 4444
แฟกซ์ : 0 2280 0399, 0 2281 2445
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2613 0100
แฟกซ์ : 0 2652 2873
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2253 4141, 0 2253 4343
แฟกซ์ : 0 2253 0550, 0 2253 0606
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15-17 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2246 9635-54
แฟกซ์ : 0 2246 9660-1
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)

48/23-24 ซอยรัชดาภิเษก 20 (รุ่งเรือง) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2660 6111, 0 2666 8088
แฟกซ์ : 0 2660 6100, 0 2666 8080
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2878 7111, 0 2860 8001
แฟกซ์ : 0 2439 4840
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2630 9055, 0 2630 9111
แฟกซ์ : 0 2237 4621, 0 2237 4624
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2308 9300 สายด่วน 0 2662 8999
แฟกซ์ : 0 2308 9333
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2664 7777
แฟกซ์ : 0 2636 7999
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2016 3333 Call Center: 0 2017 3333
แฟกซ์ : 0 2911 4477
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

เลขที่ 65/118 ชั้น 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2245 9988
แฟกซ์ : 0 2248 7109
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

ชั้น 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2649 1999
แฟกซ์ : 0 2649 1998
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารบางกอกสหประกันภัย 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2233 6920-9 สายด่วน: 0 2233 1998-9
แฟกซ์ : 0 2237 1856, 0 2236 7861
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2695 0800
แฟกซ์ : 0 2695 0808
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2585 9009
แฟกซ์ : 0 2911 0991-4
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2676 9888
แฟกซ์ : 0 2676 9898
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 vถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2290 0555
แฟกซ์ : 0 2246 2352
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2679 6165 สายด่วน: 0 2679 5000
แฟกซ์ : 0 2679 6209-14
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2640 7777
แฟกซ์ : 0 2640 7799
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2665 4000, 0 2290 3333
แฟกซ์ : 0 2665 4166, 0 2274 9511
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

121/28, 121/65 ชั้น 2-6 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2129 8888 สายด่วน 1557
แฟกซ์ : 0 2641 3580
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2636 2333
แฟกซ์ : 0 2636 2340-1, 0 2636 2450
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2202 9500
แฟกซ์ : 0 2202 9555
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

462/1-5 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
แฟกซ์ : 0 2236 1300
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาภิเษก 20) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2687 7777
แฟกซ์ : 0 2687 7700
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2555 9100
แฟกซ์ : 0 2955 0205
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

222 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2792 5555, 0 2023 7522
แฟกซ์ : 0 2541 5170
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2378 7000
แฟกซ์ : 0 2377 3322
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2657 2555
แฟกซ์ : 0 2657 2500
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารอาคเนย์ ชั้น G-7 เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2631 1311
แฟกซ์ : 0 2237 7409
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2247 9261, 0 2247 6570 สายด่วน: 0 2642 5353, 08 8819 9910
แฟกซ์ : 0 2247 9260
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2869 3399 สายด่วน: 0 2869 3333
แฟกซ์ : 0 2250 5277
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2231 2640
แฟกซ์ : 0 2231 2653-4
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2825 8888
แฟกซ์ : 0 2318 8550
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2224 0056
แฟกซ์ : 0 2221 1390
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 21 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2649 1999
แฟกซ์ : 0 2649 1998
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 8000
แฟกซ์ : 0 2285 6383
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14-15,17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2661 6000
แฟกซ์ : 0 2665 2728, 0 2639 3919
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 และ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2620 8000
แฟกซ์ : 0 2677 3979
เข้าสู่เว็บไซต์