การประกันภัยสุขภาพ

ไวรัสโคโรนา COVID-19 ระบาดทั่วโลก
เราพร้อมรับมือแค่ไหน?

การประกันภัยสุขภาพคืออะไร?

คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย


การประกันภัยสุขภาพ เหมาะกับใคร?

บุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ หรือประกันสังคมอยู่แล้วก็ตามแต่ความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น หากเป็นคนเจ็บป่วยบ่อย เสี่ยงต่อการมีโรคประจำตัวในอนาคต เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ควรจะต้องมีการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม


การประกันภัยสุขภาพ มีกี่ประเภท?

การประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

Image

การประกันภัย
สุขภาพส่วนบุคคล

Image

การประกันภัย
สุขภาพกลุ่ม


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท คือ

1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่าง ๆ เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประจำอยู่โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง


การประกันภัยไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

ความคุ้มครอง ครอบคลุมอะไรบ้าง?

1. กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้เต็มจำนวน เช่น 10,000 30,000 หรือ 50,000 บาท (เจอ จ่าย จบ)

2. ค่ารักษาพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admit) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามใบเสร็จของโรงพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ไว้ในกรมธรรม์ฯ กล่าวคือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เอาประกันภัยตามใบเสร็จเท่านั้น

3. ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ เช่น 500,000 หรือ 1,000,000 บาท เป็นต้น

4. เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admit) บริษัทจะชดเชยตามวงเงินที่กำหนด และตามจำนวนวันสูงสุดที่กำหนดไว้ ตามจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินจำนวนวันสูงสุด เช่น วันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 30 วัน เป็นต้น

เพิ่มเติม

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.1) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกซึ่งผู้เอาประกันภัยไม่ได้เจตนาหรือมุ่งหวัง ส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า และสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุ เช่น 100,000 หรือ 200,000 บาท เป็นต้น

เงื่อนไขสำคัญ

ระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง เช่น ระยะเวลารอคอย 14 วัน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลา 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

ประกันภัยไม่คุ้มครอง กรณี

  • • ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำประกันภัย
  • • ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลารอคอย
  • • เจตนาจงใจพาตนเองไปข้องเกี่ยวกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหวังเอาเงินประกันภัย

Image

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • จำนวนเงินความคุ้มครอง
  • • อายุ
  • • เพศ
  • • สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ที่ต้องการทำประกันภัย
  • • อาชีพ
  • • การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น
  • • สำหรับการประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะต้องพิจารณาจำนวนบุคคลที่จะทำประกันภัย (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)

รายชื่อบริษัทประกันภัย

การประกันภัยสุขภาพ

close

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2285 8888
แฟกซ์ : 0 2610 2100
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ซันเดย์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

100/24 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 16 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2022 1111
แฟกซ์ : 0 2022 1122-3
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2685 3828 / ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1394
แฟกซ์ : 0 2685 3829
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

63/2 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2239 2200 / Call Center : 1736
แฟกซ์ : 0 2239 2049
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 1291 / 0 2670 4444
แฟกซ์ : 0 2629 1080
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2202 9200
แฟกซ์ : 0 2642 3130
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15-17 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2246 9635 / Claim Center : 0 2246 9635 กด 77
แฟกซ์ : 0 2246 9660-1
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

126/2 เออร์โกทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2878 7111 / Call Center : 1219
แฟกซ์ : 0 2439 4840
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2664 7777 / ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1748
แฟกซ์ : 0 2636 7999
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารบางกอกสหประกันภัย 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2233 6920-9 / สายด่วน : 0 2233 1998-9
แฟกซ์ : 0 2237 1856 / 0 2236 7861
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้อง 21-01 ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2401 9189
แฟกซ์ : 0 2401 9187
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2640 7777
แฟกซ์ : 0 2640 7799
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2665 4000, 0 2290 3333
แฟกซ์ : 0 2665 4166, 0 2274 9511
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

121/28, 121/65 ชั้น 2-6 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2129 8888 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 1557
แฟกซ์ : 0 2641 3580
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2119 3000
แฟกซ์ : 0 2636 2340-1, 0 2636 2450
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2611 4000
แฟกซ์ : 0 2955 0205
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2247 9261 แจ้งอุบัติเหตุ: 0 2642 5353, 08 8819 9910
แฟกซ์ : 0 2247 9260
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2231 2640
แฟกซ์ : 0 2231 2653-4
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

เลขที่ 181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2783 4888 Call Center: 0 2783 4884
แฟกซ์ : 0 2352 5889
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14-15,17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2661 6000 Call Center: 1790
แฟกซ์ : 0 2665 2728
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 และ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2620 8000 แจ้งอุบัติเหตุ: 1429
แฟกซ์ : 0 2677 3979
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2769 7788
แฟกซ์ : 0 2769 7798
เข้าสู่เว็บไซต์