การประกันภัยสุขภาพ

ไวรัสโคโรนา COVID-19 ระบาดทั่วโลก
เราพร้อมรับมือแค่ไหน?

การประกันภัยสุขภาพคืออะไร?

คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย


การประกันภัยสุขภาพ เหมาะกับใคร?

บุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ หรือประกันสังคมอยู่แล้วก็ตามแต่ความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น หากเป็นคนเจ็บป่วยบ่อย เสี่ยงต่อการมีโรคประจำตัวในอนาคต เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ควรจะต้องมีการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม


การประกันภัยสุขภาพ มีกี่ประเภท?

การประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

Image

การประกันภัย
สุขภาพส่วนบุคคล

Image

การประกันภัย
สุขภาพกลุ่ม


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท คือ

1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่าง ๆ เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประจำอยู่โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง


การประกันภัยไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

ความคุ้มครอง ครอบคลุมอะไรบ้าง?

1. กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้เต็มจำนวน เช่น 10,000 30,000 หรือ 50,000 บาท (เจอ จ่าย จบ)

2. ค่ารักษาพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admit) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามใบเสร็จของโรงพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ไว้ในกรมธรรม์ฯ กล่าวคือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เอาประกันภัยตามใบเสร็จเท่านั้น

3. ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ เช่น 500,000 หรือ 1,000,000 บาท เป็นต้น

4. เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admit) บริษัทจะชดเชยตามวงเงินที่กำหนด และตามจำนวนวันสูงสุดที่กำหนดไว้ ตามจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินจำนวนวันสูงสุด เช่น วันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 30 วัน เป็นต้น

เพิ่มเติม

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.1) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้เต็มจำนวน เช่น 10,000 30,000 หรือ 50,000 บาท (เจอ จ่าย จบ)

เงื่อนไขสำคัญ

ระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง เช่น ระยะเวลารอคอย 14 วัน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลา 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

ประกันภัยไม่คุ้มครอง กรณี

  • • ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำประกันภัย
  • • ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลารอคอย
  • • เจตนาจงใจพาตนเองไปข้องเกี่ยวกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหวังเอาเงินประกันภัย

Image

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • จำนวนเงินความคุ้มครอง
  • • อายุ
  • • เพศ
  • • สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ที่ต้องการทำประกันภัย
  • • อาชีพ
  • • การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น
  • • สำหรับการประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะต้องพิจารณาจำนวนบุคคลที่จะทำประกันภัย (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)

รายชื่อบริษัทประกันภัย

การประกันภัยสุขภาพ

close

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2285 8888
แฟกซ์ : 0 2610 2100
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1122 อาคารเคพีไอทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2624 1111
แฟกซ์ : 0 2624 1234
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 15 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2624 1000
แฟกซ์ : 0 2238 0836
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

100/24 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ ชั้น 16 เอ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2022 1111
แฟกซ์ : 0 2022 1122-3
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

408/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : เวลาทำการ: 0 2276 1024 นอกเวลา: 0 2021 1655
แฟกซ์ : 0 2275 4919
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2685 3828 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 1394
แฟกซ์ : 0 2685 3829
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

36/68-69 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2261 3680
แฟกซ์ : 0 2259 1402, 0 2261 3690
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต ชั้น 7 และชั้น 10 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2651 5995
แฟกซ์ : 0 2650 9600, 0 2650 9720
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 302 อาคารเอส แอนด์ เอ ชั้น 2-6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2257 8000
แฟกซ์ : 0 2253 3701, 0 2253 4222
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

63/2 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2239 2200
แฟกซ์ : 0 2239 2049
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2078 5656
แฟกซ์ : 0 2078 5601-3
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2280 0985-96, 0 2670 4444
แฟกซ์ : 0 2280 0399, 0 2281 2445
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2613 0100
แฟกซ์ : 0 2652 2873
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2202 9200
แฟกซ์ : 0 2642 3130
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

34 ซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2253 4141, 0 2253 4343
แฟกซ์ : 0 2253 0550, 0 2253 0606
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15-17 เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2246 9635-54
แฟกซ์ : 0 2246 9660-1
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

126/2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2878 7111, 0 2860 8001
แฟกซ์ : 0 2439 4840
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

87 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2853 8888
แฟกซ์ : 0 2853 8889
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2308 9300 สายด่วน 0 2662 8999
แฟกซ์ : 0 2308 9333
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

100/47-55, 90/3-6 อาคารสาทรนคร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2664 7777
แฟกซ์ : 0 2636 7999
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2016 3333 Call Center: 0 2017 3333
แฟกซ์ : 0 2911 4477
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)

เลขที่ 65/118 ชั้น 14 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2245 9988
แฟกซ์ : 0 2248 7109
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์

ชั้น 21-23 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2649 1999
แฟกซ์ : 0 2649 1998
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารบางกอกสหประกันภัย 175-177 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2233 6920-9 สายด่วน: 0 2233 1998-9
แฟกซ์ : 0 2237 1856, 0 2236 7861
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 98 อาคารสาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2677 0000
แฟกซ์ : 0 2230 6500
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2695 0800
แฟกซ์ : 0 2695 0808
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้อง 21-01 ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2401 9189
แฟกซ์ : 0 2401 9187
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)

9/81 ซอยรัชประชา 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2585 9009
แฟกซ์ : 0 2911 0991-4
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ทาวเวอร์ ชั้น 24-25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2037 9888 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์: 0 2037 9988
แฟกซ์ : 0 2676 9898
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 100/100 อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น 29 vถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2290 0555
แฟกซ์ : 0 2246 2352
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย

อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2679 6165 สายด่วน: 0 2679 5000
แฟกซ์ : 0 2679 6209-14
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2640 7777
แฟกซ์ : 0 2640 7799
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2665 4000, 0 2290 3333
แฟกซ์ : 0 2665 4166, 0 2274 9511
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

121/28, 121/65 ชั้น 2-6 อาคาร อาร์.เอส.ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2129 8888 สายด่วน 1557
แฟกซ์ : 0 2641 3580
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

990 อับดุลราฮิมเพลซ ชั้น 12 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2636 2333
แฟกซ์ : 0 2636 2340-1, 0 2636 2450
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2202 9500
แฟกซ์ : 0 2202 9555
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

462/1-5 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2236 0049, 0 2236 1290, 0 2236 1231
แฟกซ์ : 0 2236 1300
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดาภิเษก 20) ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2687 7777
แฟกซ์ : 0 2687 7700
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 โครงการนอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2555 9100
แฟกซ์ : 0 2955 0205
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

222 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2792 5555, 0 2023 7522
แฟกซ์ : 0 2541 5170
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2378 7000
แฟกซ์ : 0 2377 3322
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2657 2555
แฟกซ์ : 0 2657 2500
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

อาคารอาคเนย์ ชั้น G-7 เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2631 1311
แฟกซ์ : 0 2237 7409
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

364/29 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2247 9261, 0 2247 6570 สายด่วน: 0 2642 5353, 08 8819 9910
แฟกซ์ : 0 2247 9260
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2869 3399 สายด่วน: 0 2869 3333
แฟกซ์ : 0 2250 5277
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด

399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้น 26-30 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2611 4040
แฟกซ์ : 0 2611 4310
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2231 2640
แฟกซ์ : 0 2231 2653-4
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2825 8888
แฟกซ์ : 0 2318 8550
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)

292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2224 0056
แฟกซ์ : 0 2221 1390
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 21 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2649 1999
แฟกซ์ : 0 2649 1998
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

เลขที่ 181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2783 4888 Call Center: 0 2783 4884
แฟกซ์ : 0 2352 5889
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 1168/67 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2118 8000
แฟกซ์ : 0 2285 6383
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 14-15,17 และ 19 อาคารจัสมินซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2661 6000
แฟกซ์ : 0 2665 2728, 0 2639 3919
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 และ 23 ยูนิต 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย/YWCA ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2620 8000
แฟกซ์ : 0 2677 3979
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

152 อาคาร ชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2401 9189
แฟกซ์ : 0 2401 9187
เข้าสู่เว็บไซต์