การประกันภัยสุขภาพ

ไวรัสโคโรนา COVID-19 ระบาดทั่วโลก
เราพร้อมรับมือแค่ไหน?

การประกันภัยสุขภาพคืออะไร?

คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย


การประกันภัยสุขภาพ เหมาะกับใคร?

บุคคลทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐ หรือประกันสังคมอยู่แล้วก็ตามแต่ความคุ้มครองอาจจะยังไม่ครอบคลุมกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น หากเป็นคนเจ็บป่วยบ่อย เสี่ยงต่อการมีโรคประจำตัวในอนาคต เป็นคนที่ชีวิตต้องเดินทางบ่อย ๆ หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่ควรจะต้องมีการทำประกันสุขภาพเพิ่มเติม


การประกันภัยสุขภาพ มีกี่ประเภท?

การประกันภัยสุขภาพ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

Image

การประกันภัย
สุขภาพส่วนบุคคล

Image

การประกันภัย
สุขภาพกลุ่ม


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล 3 ประเภท คือ

1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการพักรักษาเป็นคนไข้ภายในโรงพยาบาลอันเป็นผลมาจากความบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วย เช่น ค่าห้องพักและค่าอาหาร ค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายารักษาโรค ค่ารถพยาบาลและอุปกรณ์อื่น ๆ และค่าบริการห้องผ่าตัดต่าง ๆ เป็นต้น

2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล คือ ผลประโยชน์สำหรับบริการเกี่ยวกับการรักษาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประจำอยู่โดยไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นคนไข้ภายใน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ และสามารถรักษาโดยไม่ใช้เวลานานหรือไม่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แบบเฉพาะโรค เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดท้อง เป็นต้น

3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่น ๆ/เอกสารแนบท้าย ผลประโยชน์ประเภทนี้จะแตกต่างกันไปตามสัญญาการคุ้มครองเฉพาะประเภทของการรักษาพยาบาล ได้แก่ การคุ้มครองการคลอดบุตร การรักษาด้านทันตกรรม การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ และการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง


การประกันภัยไวรัสโควิด-19 (Covid-19)

ความคุ้มครอง ครอบคลุมอะไรบ้าง?

1. กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้เต็มจำนวน เช่น 10,000 30,000 หรือ 50,000 บาท (เจอ จ่าย จบ)

2. ค่ารักษาพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admit) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามใบเสร็จของโรงพยาบาลจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ไว้ในกรมธรรม์ฯ กล่าวคือ ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้เอาประกันภัยตามใบเสร็จเท่านั้น

3. ภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ เช่น 500,000 หรือ 1,000,000 บาท เป็นต้น

4. เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (Covid-19) เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Admit) บริษัทจะชดเชยตามวงเงินที่กำหนด และตามจำนวนวันสูงสุดที่กำหนดไว้ ตามจำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินจำนวนวันสูงสุด เช่น วันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 30 วัน เป็นต้น

เพิ่มเติม

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อบ.1) ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับผลการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากแพทย์ จะได้รับผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้เต็มจำนวน เช่น 10,000 30,000 หรือ 50,000 บาท (เจอ จ่าย จบ)

เงื่อนไขสำคัญ

ระยะเวลารอคอย หมายถึง ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง เช่น ระยะเวลารอคอย 14 วัน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลา 14 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นความคุ้มครอง

ประกันภัยไม่คุ้มครอง กรณี

  • • ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำประกันภัย
  • • ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในระยะเวลารอคอย
  • • เจตนาจงใจพาตนเองไปข้องเกี่ยวกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาล หรือกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหวังเอาเงินประกันภัย

Image

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

  • • จำนวนเงินความคุ้มครอง
  • • อายุ
  • • เพศ
  • • สุขภาพ ได้แก่ ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมทั้งสภาพร่างกายของผู้ที่ต้องการทำประกันภัย
  • • อาชีพ
  • • การดำเนินชีวิต แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพ หรืออุบัติเหตุของบุคคลที่แตกต่างกันไป เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การเล่นกีฬาที่เสี่ยงอันตราย เป็นต้น
  • • สำหรับการประกันภัยสุขภาพกลุ่มจะต้องพิจารณาจำนวนบุคคลที่จะทำประกันภัย (ส่วนลดเบี้ยประกันภัย)

รายชื่อบริษัทประกันภัย

การประกันภัยสุขภาพ

close

บริษัท จีนี่ อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

36/68-69 อาคาร พี.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2261 3680
แฟกซ์ : 0 2259 1402, 0 2261 3690
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

121/89 อาคารอาร์.เอส.ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2202 9200
แฟกซ์ : 0 2642 3130
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 98 อาคารสาทร แสควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14-15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2677 0000
แฟกซ์ : 0 2230 6500
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ห้อง 21-01 ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2401 9189
แฟกซ์ : 0 2401 9187
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท เอไอเอ จำกัด (ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

เลขที่ 181 อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 1 ชั้น 8 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2783 4888 Call Center: 0 2783 4884
แฟกซ์ : 0 2352 5889
เข้าสู่เว็บไซต์

close

บริษัท กรุงเทพประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)

2301/2 ชั้น 6 อาคารทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2769 7788
แฟกซ์ : 0 2769 7798
เข้าสู่เว็บไซต์