การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง คืออะไร?

     คือ การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่ง หรือบุคคลธรรมดาที่รับจ้างขนส่งสินค้า (เจ้าของสินค้าหรือผู้รับสินค้าทำประกันภัยชนิดนี้ไม่ได้)
ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งคุ้มครองความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างขนส่ง รวมถึงระหว่างการขนสินค้าขึ้นลง
ยานพาหนะขนส่งซึ่งดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัย (ผู้รับจ้างขนส่ง) หรือตัวแทน/ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย


การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง เหมาะกับใคร?

ผู้ประกอบการขนส่งซึ่งอาจเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลธรรมดา


การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

 •     1. ความสูญหายหรือความเสียหายหรือการส่งมอบชักช้าของสิ่งของที่ผู้เอาประกันภัยรับขน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและในระหว่าง
  ระยะเวลาประกันภัย ตั้งแต่เมื่อสิ่งของได้บรรทุกขึ้นไปยังยานพาหนะขนส่งจนกระทั่งส่งมอบของ และเป็นการขนส่งโดยยานพาหนะขนส่งที่ได้ระบุ
  ไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งความสูญหายหรือความเสียหายของสิ่งของที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการขนขึ้นไปยังยานพาหนะ
  ขนส่ง และการขนถ่ายออกจากยานพาหนะขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
 •     2. ความคุ้มครองตามข้อ 1 ข้างต้นจะเป็นไปตามการระบุยานพาหนะขนส่งในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ดังนี้
  • • คุ้มครองในกรณียานพาหนะที่เป็นหัวรถลากเท่านั้นโดยไม่สามารถบรรทุกของได้เอง เมื่อตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุเลขตัวถังและ
   เลขทะเบียนของหัวรถลาก กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในส่วนของสิ่งของที่ขนส่งโดยหัวรถ
   ลากนั้นโดยไม่ต้องระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนรถพ่วง
  • • คุ้มครองในกรณียานพาหนะที่สามารถบรรทุกของได้เองและสามารถลากจูงรถพ่วงได้ด้วย เมื่อตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุทั้ง
   เลขตัวถังและเลขทะเบียนของทั้งรถบรรทุกและรถพ่วง หากระบุเฉพาะเลขตัวถังและเลขทะเบียนของรถบรรทุกหรือรถพ่วงคันหนึ่งคันใด
   จะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยเฉพาะในส่วนของสิ่งของที่ขนส่งโดยยานพาหนะที่ระบุเลขตัวถังและเลขทะเบียนไว้เท่านั้น
  • • ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองทั้งรถบรรทุกและรถพ่วงนั้น จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อหนึ่งยานพาหนะของรถ
   บรรทุกและรถพ่วงให้คิดแยกจากกันด้วย
  • • คุ้มครองในกรณียานพาหนะที่ใช้ขนส่งทางน้ำ เมื่อตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุชื่อและเลขทะเบียนของเรือยนต์ลำที่ขนส่งหรือ
   เรือลำเลียง กรมธรรม์ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยในส่วนของสิ่งของที่ขนส่งโดยเรือยนต์หรือเรือ
   ลำเลียงนั้น หรือในกรณีที่ตารางกรมธรรม์ประกันภัยระบุเฉพาะชื่อและเลขทะเบียนเรือลากจูง จะให้ความคุ้มครองเฉพาะในส่วนของสิ่งของ
   ที่บรรทุกในเรือลำเลียง 4 ลำแรก ที่ถูกลากจูงโดยเรือลากจูงลำที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด และ/หรือรายได้ และ/หรือปริมาณสินค้า และ/หรือใบตราส่ง