การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คืออะไร?

     คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่ง
โดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ ยานพาหนะทางบก หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง
ตามเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือคว่ำ เรือจม
ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือขนลงจากเรือจนทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า


การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เหมาะกับใคร?

ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือนายหน้าขายสินค้า


การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล มีกี่ประเภท?

มีความคุ้มครองหลักสำหรับสินค้าทั่วไป 3 ประเภท และความคุ้มครองเฉพาะสำหรับสินค้าบางชนิด


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 3 แบบ เรียงลำดับจากแบบความคุ้มครองที่มากที่สุดและลดหลั่นกันไป ดังนี้

 •     1. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ A (Institute Cargo Clauses (A)) เป็นความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด โดยให้ความคุ้มครองความเสียหาย
  เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากกระทำของมนุษย์ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น สินค้าได้รับความ
  เสียหายจากเปียกน้ำฝน การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น การถูกปล้นโดยโจรสลัด สินค้าถูกลักขโมย และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
  ประกันภัยอันเกิดจากภัยอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาด การปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น
  การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม เป็นต้น และสาเหตุความเสียหายนั้นจะต้องไม่ตกอยู่ในข้อยกเว้น
 •     2. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ B (Institute Cargo Clauses (B)) ให้ความคุ้มครองความเสียหายเช่นเดียวกับ แบบ C และเพิ่มสาเหตุ
  จากภัยธรรมชาติเฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการถูกคลื่นซัดตกทะเล
 •     3. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ C (Institute Cargo Clauses (C)) ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยเฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  ประกันภัยเท่านั้น เช่น ไฟไหม้ ระเบิด เรือชนกัน เรือเกยตื้น การโยนของทิ้งทะเล (มีจำนวนภัยที่คุ้มครองน้อยกว่าแบบ B)


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 • • ชนิด และ ลักษณะของสินค้าและความแข็งแรงของหีบห่อ
 • • ยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
 • • ระยะทางและลักษณะการขนส่ง
 • • สภาพเมืองต้นทาง / ปลายทาง
 • • ประวัติการเรียกค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัย
 • • ความคุ้มครองที่ต้องการ
 • • ยอดนำเข้า / ส่งออกต่อปี