การประกันภัย
สำหรับอุตสาหกรรม

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล
การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล

การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คืออะไร?

     คือ การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่ง โดยทางเรือ
เดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือคว่ำ เรือจม ความเสียหายจาก
การขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือขนลงจากเรือจนทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า


การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เหมาะกับใคร?

ผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือนายหน้าขายสินค้า


การประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท


ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

  การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลมีความคุ้มครองให้เลือกซื้อ 3 แบบ เรียงลำดับจากแบบความคุ้มครองที่มากที่สุดและลดหลั่นกันไป ดังนี้

 •     1. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ A (Institute Cargo Clauses (A)) เป็นความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุด โดยให้ความคุ้มครองความเสียหาย
  เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด หรือฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากกระทำของมนุษย์ เช่น เรือชนกัน เรือเกยตื้น สินค้าได้รับความ
  เสียหายจากเปียกน้ำฝน การกระทำโดยเจตนาร้ายของบุคคลอื่น การถูกปล้นโดยโจรสลัด สินค้าถูกลักขโมย และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
  ประกันภัยอันเกิดจากภัยอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย เช่น การแตก หัก ร้าว ฉีกขาด การปนเปื้อนกับวัตถุหรือสินค้าอื่น
  การบุบ กะเทาะ การเกิดสนิม เป็นต้น
 •     2. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ B (Institute Cargo Clauses (B)) ให้ความคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ และภัยจากการ
  กระทำของมนุษย์ เฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
 •     3. ข้อกำหนดการรับประกันภัยสินค้าแบบ C (Institute Cargo Clauses (C)) ให้ความคุ้มครองความเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ และภัยจากการ
  กระทำของมนุษย์ เฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น (มีจำนวนภัยที่คุ้มครองน้อยกว่าแบบ B)


อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?

 • • ลักษณะของสินค้าและความแข็งแรงของหีบห่อ
 • • เรือที่บรรทุก
 • • ระยะทางและลักษณะการขนส่ง
 • • สภาพเมืองต้นท่า / ปลายทาง
 • • ประวัติการเรียกค่าเสียหายของผู้เอาประกันภัย
 • • ความคุ้มครองที่ต้องการ
 • • ยอดนำเข้า / ส่งออกต่อปี