คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • เอกสารต่างๆ

  • บง.27/2566 - ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS17) และประเด็นทางด้านภาษีอากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิก (CEO Forum)

  • FAQ การประชุมโครงการศึกษาผลกระทบด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

  • การประชุมหารือบริษัทสมาชิกเกี่ยวกับร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ….

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับ e-Tax invoice

  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)

  • เอกสารการสัมมนา เรื่อง IFRS 9: Investment (มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน) (รอบเช้าและรอบบ่าย)

  • เอกสารสัมมนา IFRS9

  • เอกสารสัมมนา ภาษีอากรที่ออกใหม่ ปี 2560

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การประกันภัยต่อ (Reinsurance)

  • การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554

  • เอกสารสัมมนา IFRS9 (IFRS 9 และ TFRS 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม)

  • สรุปข้อมูลเปรียบเทียบ RBC1 และ RBC2 QIS1 และความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ RBC2 QIS1

  • ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบผล กระทบเชิงปริมาณของการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ครั้งที่ 1

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  • เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากการทำสัญญากับลูกค้า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

  • การขอจำหน่ายบัญชีหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการประกันภัยต่อในเหตุอุทกภัย ปี 2554

  • แบบรายงานการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ ในเหตุอุทกภัย ปี 2554

  • ร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เรื่องการแยกสัญญาประกันภัยภายใต้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (IFRS 4)

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

  • สรุปประกาศอธิบดีกรมสรรพกร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 199, 200, 201 เเละ 202

  • ความคืบหน้าของแผนบริหารจัดการ IFRS4 Phase 1 (Road map)

  • การพิจารณาความเหมาะสมของกรอบการทดสอบสภาวะวิกฤตสำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

  • การทำงานพัฒนากรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย

 • โปรแกรมเเละแบบฟอร์ม

  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556

 • คู่มือ

 • ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี-การเงิน และการลงทุน

  • ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 207) เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข ค่าตอบแทนที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79(4) แห่งประมวลรัษฎากร

  • มาตรา 83/3 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 20 มี.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 78/7 ประกาศ คปภ. เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 22 มิ.ย. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 78/2, 78/5 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 3 ก.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 78/2, 78/5 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่อใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ประกาศ ณ 21 ก.ค. 51) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

  • มาตรา 52 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว (ประกาศ ณ 14 ก.ย. 50) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

  • มาตรา 50/1 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาการส่งรายงานประจำปี การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 16 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 50/1 คำสั่งนายทะเบียนที่ 2/2552 เรื่อง ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ณ 16 ม.ค. 52) (ผู้ลงนาม นางจันทรา บูรณฤกษ์)

  • มาตรา 50 ประกาศ คปภ. เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 29 มิ.ย. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 50 ประกาศ คปภ.เรื่อง แบบรายการงบดุลเเละงบกำไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.พ. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 49 ประกาศ คปภ. เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 31 ก.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา ในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ 27 พ.ค. 53) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 18 พ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 47 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.พ. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 44 ประกาศ คปภ.เรื่อง กำหนดแบบและรายการสมุดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ก.ย. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 37(12) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 37(7) ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตราค่าจ้าง หรือค่าบำเหน็จสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 25 ก.ย. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 37(3) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 1 มิ.ย.55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ.เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 22 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(2) ประกาศ คปภ. เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 37(1) ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 30 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 36 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ถือว่าเป็นการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 49) (ผู้ลงนาม นายการุณ กิตติสถาพร)

  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 30 ก.ย. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ. เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 19 พ.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 28 ประกาศ คปภ.เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2553 (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 53) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 28 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) (ประกาศ ณ 24 ม.ค. 50) (ผู้ลงนาม นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)

  • มาตรา 27/5 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) (ประกาศ ณ 11 พ.ย. 54) (ผู้ลงนาม นายประเวช องอาจสิทธิกุล )

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 17 ก.ย. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ. เรื่อง การจัดสรรทรัพย์สินไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27/4 ประกาศ คปภ.เรื่อง การจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย และการฝากสินทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (ประกาศ ณ 9 ธ.ค. 51) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 8 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 8 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 27 ประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 (ประกาศ ณ 16 ส.ค. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 (ประกาศ ณ 23 มิ.ย. 57) (ผู้ลงนาม นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 15 พ.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 24 ประกาศ คปภ.เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 (ประกาศ ณ 17 ธ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

  • มาตรา 23/2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 (ประกาศ ณ 29 พ.ค. 56) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 23/2 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 27 ก.ย. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 23 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ เงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ประกาศ ณ 13 มี.ค. 55) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 23 ประกาศ คปภ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ และเงินสำรองสำหรับค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2554 (ประกาศ ณ 18 พ.ย. 54) (ผู้ลงนาม นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

  • มาตรา 19 ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่ต้องวางไว้กับนายทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ประกัน (ประกาศ ณ 18 พ.ค. 52) (ผู้ลงนาม นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล)