สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

สำนักงานอนุญาโตตุลาการ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางแพ่งโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลเป็นอย่างมาก ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย สามารถพิจารณาปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันด้วยความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม รักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยให้ดูดีในสายตาประชาชน เป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยเร็วและเป็นธรรม ดังนั้น ในปี 2537 นายประสาน นิลมานัตต์ นายกสมาคมประกันวินาศภัยได้มอบหมายให้ นายศราวุธ ภาสุวณิชย์พงศ์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอุปนายกสมาคมประกันวินาศภัย และประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยยานยนต์ และนายอานนท์ วังวสุ (ประธานชมรมนักกฎหมาย) ดำเนินการเพื่อเตรียมการก่อตั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการขึ้น โดยสมาคมประกันวินาศภัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสำนักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ในการให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ