วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

สื่อประชาสัมพันธ์

THAIGIA Channel วิดีโอประชาสัมพันธ์

ดูวิดีโอทั้งหมด

แนะนำประวัติสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • รายงานประจำปี

  • วารสารประกันภัย

  • จดหมายข่าว IPRB

  • วิดีโอประชาสัมพันธ์

  • ใบปลิว / แผ่นพับ / โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  • ผลงานนักเรียน (ยุวทูตประกันภัย)

  • TGIA Newsletters

  • แบนเนอร์ / โรลอัพ

  • E-Book ความรู้ประกันภัย

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.157

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.156

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.155

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.154

วารสารประกันภัย ปีที่ 37 ฉ.153

ดูวารสารประกันภัยทั้งหมด

ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2556-กันยายน 2556 (ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย: บริบทของการปรับเปลี่ยน)

ฉบับที่ 25 เมษายน 2556-มิถุนายน 2556 (การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย / การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ไทย)

ฉบับที่ 24 กรกฎาคม 2554-กันยายน 2554 (การแบ่งกลุ่มรถยนต์นั่งสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

ฉบับที่ 23 เมษายน 2554-มิถุนายน 2554 (ต้นทุนค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์นั่งส่วนบุุคคล 50 โมเดลแรก)

ฉบับที่ 22 มกราคม 2554-มีนาคม 2554 (การประกันภัยน้ำท่วม)

ดูจดหมายข่าว IPRBทั้งหมด

โปสเตอร์ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

แผ่นพับ โครงการ รถชนแล้ว ถ่ายรูปไว้ แยกได้ ไม่ต้องรอ

แผ่นพับ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่สุขใจพลัส (ประกันภัย 222)

สายด่วนติดต่อบริษัทประกันภัยยามฉุกเฉิน

ดูใบปลิว / แผ่นพับ / โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 4 ตอน “ประกันภัย มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 3  ตอน “เด็กไทยรักความปลอดภัย”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 2 ตอน “เยาวชนไทย กับภัยที่ไม่ควรเสี่ยง”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 1 ตอน “เยาวชนไทยใส่ใจภัยใกล้ตัว”

ดูผลงานนักเรียน (ยุวทูตประกันภัย)ทั้งหมด

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 6/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 4/2567 ประจำเดือนเมษายน 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567

TGIA Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ดูTGIA Newslettersทั้งหมด

Roll up โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

ดูแบนเนอร์ / โรลอัพทั้งหมด

เรื่องต้องรู้ IFRS 17 มาตรฐานบัญชีใหม่ธุรกิจประกันภัย

คู่มือประกันวินาศภัยไทย

พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ปี 2560 - ส่วนที่ 1 การใช้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ภัยพิบัติกับการบริหารความเสี่ยงภัย

5 ทศวรรษ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ดูE-Book ความรู้ประกันภัยทั้งหมด

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

สื่อประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ พ.ร.บ รถแถบสามมิติ