วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

สื่อประชาสัมพันธ์

THAIGIA Channel วิดีโอประชาสัมพันธ์

ดูวิดีโอทั้งหมด

แนะนำประวัติสมาคมประกันวินาศภัยไทย

  • รายงานประจำปี

  • วารสารประกันภัย

  • จดหมายข่าว IPRB

  • วิดีโอประชาสัมพันธ์

  • แผ่นพับ / โบชัวร์ประชาสัมพันธ์

  • ผลงานนักเรียน (ยุวทูตประกันภัย)

  • TGIA Newsletter

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2558

รายงานประจำปี 2557

รายงานประจำปี 2556 

รายงานประจำปี 2555 

ดูรายงานประจำปีทั้งหมด

วารสารประกันภัย ปีที่ 32 ฉ.137 ตุลาคม - ธันวาคม 2560

วารสารประกันภัย ปีที่ 32 ฉ.136 กรกฎาคม - กันยายน 2560

วารสารประกันภัย ปีที่ 32 ฉ.135 เมษายน - มิถุนายน 2560

วารสารประกันภัย ปีที่ 32 ฉ.134 มกราคม - มีนาคม 2560

วารสารประกันภัย ปีที่ 31 ฉ.133 ตุลาคม - ธันวาคม 2559

ดูวารสารประกันภัยทั้งหมด

ฉบับที่ 26 กรกฎาคม 2556-กันยายน 2556 (ระบบฐานข้อมูลการประกันภัย: บริบทของการปรับเปลี่ยน)

ฉบับที่ 25 เมษายน 2556-มิถุนายน 2556 (การเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย / การเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ไทย)

ฉบับที่ 24 กรกฎาคม 2554-กันยายน 2554 (การแบ่งกลุ่มรถยนต์นั่งสำหรับการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ)

ฉบับที่ 23 เมษายน 2554-มิถุนายน 2554 (ต้นทุนค่าสินไหมทดแทนของรถยนต์นั่งส่วนบุุคคล 50 โมเดลแรก)

ฉบับที่ 22 มกราคม 2554-มีนาคม 2554 (การประกันภัยน้ำท่วม)

ดูจดหมายข่าว IPRBทั้งหมด

กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ เทศกาลปีใหม่สุขใจพลัส (ประกันภัย 222)

สายด่วนติดต่อบริษัทประกันภัยยามฉุกเฉิน

เมาแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยไม่คุ้มครอง (Infographic)

 โครงการชนเเล้วเเยก (โปสเตอร์)

โครงการชนเเล้วเเยก (Knock for Knock)

ดูแผ่นพับ / โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 4 ตอน “ประกันภัย มิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 3  ตอน “เด็กไทยรักความปลอดภัย”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 2 ตอน “เยาวชนไทย กับภัยที่ไม่ควรเสี่ยง”

ยุวทูตประกันภัย รุ่นที่ 1 ตอน “เยาวชนไทยใส่ใจภัยใกล้ตัว”

ดูผลงานนักเรียน (ยุวทูตประกันภัย)ทั้งหมด

TGIA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 10/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2560

TGIA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

TGIA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

TGIA Newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 7/2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

TGIA Newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 6/2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ดูTGIA Newsletterทั้งหมด

รายชื่อหนังสือที่สมาคมจัดจำหน่าย

สื่อประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ พ.ร.บ รถแถบสามมิติ