วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน เเละการลงทุน

 • 19 มิ.ย. 2566
  -
  28 มิ.ย. 2566

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร “TFRS 17 เชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย” จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31
  รุ่นที่ 1/66 อบรมวันที่ 19 และ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.30 น.
  รุ่นที่ 2/66 อบรมวันที่ 26 และ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-17.30 น.
  (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง (CPD) ด้านบัญชี ได้ 14 ชั่วโมง)
  หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครเฉพาะให้กับหน่วยงานที่อยู่ในธุรกิจประกันภัย บริษัทสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมผ่านสมาคมฯ เท่านั้น โดยรับสมัครบริษัทละไม่เกิน 4 ท่าน/ 2 รุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ link นี้ ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 หลังจากนั้น สมาคมฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมส่งให้กับทางสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อสภาวิชาชีพบัญชีจะได้ส่ง link การสมัคร และรายละเอียดการชำระเงินให้กับผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมอีกครั้ง (การลงทะเบียนผ่านสมาคมฯ เป็นการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมเท่านั้น)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรอบรม

   

 • 08 มิ.ย. 2566
  -
  14 มิ.ย. 2566

  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร “หลักการของ TFRS 17 และผลกระทบที่มีต่องบการเงิน” จำนวน 2 รุ่น ผ่านระบบ Microsoft Teams
  รุ่นที่ 1/66 อบรมวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
  รุ่นที่ 2/66 อบรมวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
  (ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง (CPD) ด้านบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง)
  เปิดรับสมัครหน้าเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ เท่านั้น

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรอบรม

 • 16 พ.ค. 2566
  -
  30 พ.ค. 2566

  สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) ให้กับบุคลากรในธุรกิจประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 1 โดยเชิญอาจารย์สุทีม ภัทรมาลัย (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีม เอ็กแซลเลนซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด) เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี และนักบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันวินาศภัย สมาคมฯ ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมไปแล้วตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคม 2566

  กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2566 จำนวน 5 วัน เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ชั้น 5 ห้อง 501 (หากผ่านการอบรมตามเกณฑ์ จะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

  ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 • 08 มี.ค. 2562
  -
  08 มี.ค. 2562

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบัญชีประกันภัย ได้กำหนดจัด การสัมมนาร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ เป็นวิทยากร (อยู่ระหว่างการขอนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 42/2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

  สมาคมฯ จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 1 ท่าน หากประสงค์ส่งผู้เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มเติม เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  นอกจากนี้ บริษัทสมาชิกสามารถเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ ประจำปี 2562-64 โดยสามารถส่งตอบรับเข้าร่วมสัมมนาและสมัครรับเลือกตั้งได้ที่ น.ส.ณิปุณ ทองยอดแก้ว ทาง E-mail : nipoon@tgia.org ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ กำหนดการ ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา และใบเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการชมรมนักบัญชีประกันภัย

 • 26 พ.ย. 2561
  -
  26 พ.ย. 2561

  ด้วยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ได้จัดการสัมมนา เรื่อง “Overview IFRS 17: Insurance Contracts (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย)” ในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมแมนดารินเอบี โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พอยท์ โดยวิทยากรจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
   
  สมาคมฯ จึงขอเชิญผู้แทนบริษัทสมาชิก เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้แทนบริษัทตั้งแต่ท่านที่สามเป็นต้นไปเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 2,500 บาท โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://goo.gl/forms/ILoLvEwwdt5zMSzn1 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและกำหนดการสัมมนา