วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • 14. แบบและข้อความข้อกำหนด MARINE CYBER EXCLUSION และ MARINE CYBER ENDORSEMENT

  • 13. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (Form LSP.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย (ภาษาอังกฤษ)

  • 12. แบบและข้อความข้อกำหนดการประกันภัยพิเศษ (STANDARD SPECIAL CLAUSE) 9 แบบ สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  • 11. แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 25 แบบ

  • 1. marine hull policy และ hull clause

  • 2. กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาอังกฤษ)

  • 3. กรมธรรม์ความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง MTO (ภาษาไทย)

  • 4. กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาไทย)

  • 5. กรมธรรม์สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ และเอกสารแนบท้าย Inland (ภาษาอังกฤษ)

  • 6. กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาไทย)

  • 7. กรมธรรม์ความรับผิดผู้ขนส่งและแนบท้าย(ขส1-4) (ภาษาอังกฤษ)

  • 8. แบบและข้อความ Institute Cargo Clauses 14 แบบ (File and Use)

  • 9. แบบและข้อความ Institute Clauses สำหรับกรมธรรม์ประกันภัย Cargo 30 แบบ

  • 10. กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองตามข้อ 2.4 หมวดที่ 2 (แบบ ลจ.1) และอัตราเบี้ยประกันภัย

 • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

  • ทะเบียนคำศัพท์ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และแนวทางการทำความเข้าใจเพื่อใช้ในการจัดทำคำแปลตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ (Update 16/7/61)

 • สรุปสาระสำคัญ

 • เอกสารแนบท้าย