วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย

คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลเเละโลจิสติกส์

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบขส.1 - แบบ ขส.3) ฉบับภาษาไทย

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 1 - แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาอังกฤษ และเอกสารแนบท้าย (แบบ ขส. 4) ฉบับภาษาไทย

  • กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ (ภาษาไทย)

  • เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือและกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล (File and Use)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง (ภาษาอังกฤษ)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง (ภาษาไทย)

  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

 • เอกสารแนบท้าย